PTS remissvar avseende betänkandet SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation, dnr 02-9724 - oktober 2002

2002-10-01

Post- och telestyrelsen (PTS) instämmer i förslaget att en ny, gemensam lag skall införas för regler beträffande televerksamhet, radiofrekvensanvändning och annan elektronisk kommunikationsverksamhet och att genom den nya lagen skall implementeras de nya EG-direktiven och radiospektrumbeslutet. Lagförslaget i betänkandet motiveras dock från utgångspunkter, i vilka PTS inte kan instämma.