Rapport till regeringen om utbyggnaden av tredje generationens mobila telenät

2002-05-30

En framgångsrik utbyggnad av 3G-näten och lansering av tjänster är väsentligt för att Sverige skall hålla sin position som ledande IT-nation. En framgångsrik utbyggnad och lansering av tjänster är vidare, mot bakgrund av konkurrensens betydelse för säkerställande av de övergripande telepolitiska målen, av stor vikt för att alla aktörer skall ges rimliga möjligheter att etablera sig på marknaden. Post och telestyrelsen (PTS) vill med denna skrivelse göra regeringen uppmärksam på omständigheter som kan komma att försvåra för nya operatörer att etablera sig och riskera att försena 3G-utbyggnaden i Sverige.

Det är framförallt två faktorer som PTS anser motverkar en utveckling mot en väl fungerande 3G-marknad, svårigheter att få till stånd avtal om nationell roaming och svårigheter vad gäller samarbete om samnyttjande av infrastruktur.

Att avtal om nationell roaming kommer till stånd är väsentligt för konkurrensen på marknaden, nya aktörer på den mobila telemarknaden skall kunna etablera sig och konkurrera med operatörer som har GSM-nät. I förlängningen påverkar detta möjligheten att säkerställa de IT- och telepolitiska målen.

Samnyttjande av ny och befintlig radiomastinfrastruktur är på samma sätt väsentligt för att nya aktörer skall ges möjlighet att etablera sig och kunna konkurrera på villkor som är rimliga. Samnyttjande är även av största vikt för bevarande av natur- och kulturvärden.

PTS föreslår att regeringen prövar om lagstiftningen nu bör ses över och en skyldighet införas för tillståndshavare att, mot ersättning, uppfylla rimliga krav på tillträde och även användning av specifika nätdelar och tillhörande faciliteter. För att effektivt kunna säkerställa att avtal om nationell roaming respektive samnyttjande av infrastruktur träffas bör då tillsynsmyndigheten ges befogenhet och förutsättning att, på motsvarande sätt som gäller för samtrafik, besluta vad som skall gälla mellan parterna i de delar tvisten rör.