Svensk telemarknad 2001-PTS-ER-2002:11

2002-05-27

Under 2001 har det blivit än tydligare att det är de nya formerna för kommunikation som dominerar utvecklingen på marknaden. Framför allt är det SMS och Internetaccess med högre överföringshastighet som uppvisar de högsta tillväxttalen. Samtidigt har andra tidigare tillväxtstarka tjänster gått in i en lugnare tillväxtfas. Vi ser bland annat en blygsammare tillväxttakt i antalet mobilabonnemang, något som troligen främst beror på att penetrationen i Sverige är relativt hög.

Antalet förvalskunder för fast telefoni forsätter att öka kraftigt, till och med i högre grad under 2001 än under 2000. Under 2001 ökade antalet förvalskunder med 35 procent eller 396 000. Vid slutet av 2001 har därmed 1 541 000 fasttelefonikunder valt en alternativ operatör till Telia som förvalsoperatör. Av dessa förvalskunder var 1 324 000 privata, vilket motsvarar en tredjedel av samtliga privata abonnemang för fast telefoni (PSTN och ISDN). Att antalet förvalskunder är så högt, bekräftar att den förvalsreform som PTS genomförde i september 1999 har utvecklats till en betydande framgång för en ökad konkurrens på den svenska marknaden för fasta telefonitjänster.

Marknadsvärdet för fast telefoni under 2001 uppgick till 27,1 miljarder kronor, vilket innebär att marknaden för fast telefoni endast fortsätter att utvecklas marginellt. Tillväxten under 2001 låg på något mer än 1 procent. Telia hade 76 procent av marknadsvärdet vid slutet av 2001 och har igenomsnitt förlorat nära 3 procentenheter varje år sedan mätningarna inleddes 1994.

Marknadsvärdet för nationella samtal uppgick under 2001 till drygt 8,8 miljarder kronor. Intäkterna för detta samtalsslag ligger i princip på samma nivå som för 2000 och 1999, möjligen något lägre. Samtidigt skall understrykas att i nationella samtal inkluderas även Internetsamtal, dvs. uppringd access via PSTN och ISDN. Dessa utgör mellan en fjärdedel och en tredjedel av intäkterna. Telia hade under 2001 en marknadsandel på 69 procent av värdet på nationella samtal. Det är hela 8 procentenheter lägre än under 2000, då Telias marknadsandel var 77 procent. Det kan tilläggas att Telia mellan 1999 och 2000 dessutom förlorade ytterligare 11 procentenheter. I dessa siffror speglas den inverkan som förvalsreformen har haft.

Samtal från fasta nät till mobilnät utgör, med sina 5,5 miljarder kronor, en förhållandevis stor andel av det totala marknadsvärdet för fast telefoni. Telia fortsätter att förlora relativt stort i marknadsandelar inom segmentet: under 2001 gick Telias marknadsandel ned med 8 procentenheter från 64 procent till 56 procent. Operatörernas genomsnittliga intäkt per trafikminut för samtal från fasta nät till mobilnät har sjunkit under den senaste ettårsperioden, från 1,96 kronor per minut under 2000 till 1,73 kronor per minut under 2001.

Internationella samtal är det samtalsslag inom fast telefoni som varit konkurrensutsatt längst tid i Sverige, något som inneburit stadigt sjunkande samtalstaxor för konsumenten. Mindre operatörer har ofta flera leverantörer av internationell trafik att välja mellan, vilket ger dem en rimligt god position på den delmarknaden. I princip är marknaden för internationell trafik en av de få riktigt väl fungerande. De sjunkande samtalstaxorna har inte uppvägts av att trafikvolymen har ökat i motsvarande utsträckning. Även om trafikvolymen ökade med 4 procent under 2001, sjönk ändå värdet på marknaden för internationella samtal med hela 26 procent. Telia hade 2001 en marknadsandel på 43 procent vilket är 6 procentenheter lägre än året innan. Därefter följer WorldCom som hade 17 procent av marknaden, Tele2 med 15 procent och gruppen övriga operatörer med 25 procent.

Mobilmarknaden verkar nu ha gått in i en ny, lugnare fas. Antalet abonnemang och kontantkort ökar inte lika kraftigt som tidigare. Under 2001 ökade dessa med endast 12 procent. Motsvarande siffra för 2000 var 24 procent och för 1999 25 procent. Antalet abonnemang och kontantkort var 7 157 000 per den sista december 2001. Kontantkorten fortsätter att växa och utgör nu 49 procent av samtliga GSM-abonnemang och kontantkort.

Under 2001 ökade antalet tjänstetillhandahållare av mobila teletjänster från två till runt tio. Några av dessa är dock dotterbolag till de nätägande mobiloperatörerna. Visserligen är de nya tjänstetillhandahållarna för mobila teletjänster fortfarande små, med en sammanlagd marknadsandel på endast 1,1 procent av det totala antalet abonnemang och kontantkort, men samtidigt kan man konstatera att tjänstetillhandahållarna under 2001 lyckats relativt väl i att fånga upp nya kunder för sina GSM-abonnemang. Av den totala tillväxten i antal abonnemang och kontantkort på 788 000, har tjänstetillhandahållarna tagit nära 6 procent.

Under 2001 fortsatte tillväxten i antalet sända SMS att vara mycket stark. Under året sändes mer än dubbelt så många SMS som under 2000. I praktiken är det frågan om en tillväxt på 116 procent eller, räknat i antal, en ökning med 547 miljoner sända SMS; från 473 miljoner till 1,02 miljarder. Privatkunderna sände 85 procent av dessa. SMS står för 7 procent av den totala genomsnittliga intäkten per kund för mobila teletjänster. Ser man enbart till privatkunder är motsvarande andel hela 12 procent.

Tillväxten i antalet kunder med Internetaccess fortsätter att vara stark i Sverige. Under 2001 ökade antalet kunder med 542 000, från 2 307 000 till 2 849 000, vilket motsvarar en tillväxt på 23 procent. Per den sista december 2001 bedömer PTS att 455 000 privata kunder med Internetaccess var uppkopplade till Internet, via någon form av access med högre överföringskapacitet. Motsvarande siffra för sista december 2000 var 138 000. Framför allt är det ADSL som har seglat upp som klar ledare med nära 9 procent av den totala marknaden för privata Internetaccesser med högre överföringskapacitet. Endast en fjärdedel av samtliga privatkunder med högre överföringskapacitet har dock tillgång till 2 Mbps eller mer i överföringskapacitet.