Svensk telemarknad första halvåret 2002 - PTS-ER-2002:25

2002-12-11

Framför allt två företeelser har inverkat på den svenska telemarknaden mer än andra under det första halvåret 2002. Den första är att förvalsreformen kompletterades med att den förvalskund som ringer ett lokalsamtal inte längre behöver slå riktnumret för att kunna använda sin förvalsoperatör. Den andra är att tillväxten i antalet kunder till Internetaccess med högre överföringskapacitet fortsätter att visa samma styrka. Däremot verkar tillväxten i SMS att avta jämfört med tidigare perioder och tillväxttalen för mobilabonnemang har nu stabiliserat sig på en mer modest nivå. Även antalet ISDN-abonnemang minskar nu, både för privatkunder och också företagskunder. Det har redan tidigare varit tydligt att ISDN nått en fas då antalet abonnemang inte ökar längre, men det är först nu som antalet verkligen sjunker.

Den totala marknaden för fast telefon, mobila teletjänster och Internetaccess ökade med 7 procent jämfört med första halvåret 2001 och uppgår till en halvårsomsättning på 23,4 miljarder kronor. I relation till detta kan ställas att operatörernas intäkt per månad från ett hushåll i genomsnitt låg på 509 kronor under första halvåret 2002. Under motsvarande period 2001 låg den på 460 kronor, dvs. en ökning med motsvarande 11 procent på ett år.

Antalet förvalskunder fortsätter att öka. Under första halvåret 2002 steg antalet förvalskunder med 6 procent eller 83 000. Därvidlag har 1 518 000 fasttelefonikunder valt en alternativ operatör till Telia som förvalsoperatör. Av dessa förvalskunder var 1 364 000 privata, vilket motsvarar en tredjedel av samtliga privata abonnemang för fast telefoni (PSTN och ISDN).

Marknadsvärdet för nationella samtal uppgick under första halvåret 2002 till 4,3 miljarder kronor. Intäkterna för detta samtalsslag ligger cirka 0,3 miljarder kronor lägre än under motsvarande period 2001. Denna nedgång är i princip helt hänförlig till lägre intäkter för uppringd access till Internet. Det är sannolikt att vi framöver kommer att få se ett allt mindre användande av uppringd access till Internet i samband med att fler Internetanvändare övergår till någon form av fast uppkoppling.

Under första halvåret 2002 var omsättningen för internationella samtal 797 miljoner kronor vilket är något högre än under motsvarande period ett år tidigare. Marknaden för internationella samtal är det samtalsslag inom fast telefoni som varit konkurrensutsatt längst tid i Sverige, något som också inneburit stadigt sjunkande samtalstaxor för konsumenterna. Denna trend förefaller dock ha brutits under senare tid. Tidigare har samtalstaxorna fallit snabbare än vad tillväxten i trafikvolym kunnat uppväga. PTS siffror visar nu på ett motsatt förhållande.

Utvecklingen inom mobiltelemarknaden visade åter på att tillväxten i antal abonnemang gått in i en lugnare fas. Under halvåret ökade antalet kontraktsabonnemang och kontantkort sammantaget med 4 procent till 7 460 000 och omsättningen för mobila teletjänster ökade med drygt 6 procent till 8,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2001. Intresset av att använda kontantkort fortsätter att öka, något som lett till att 53 procent av samtliga GSMabonnemang för närvarande utgörs av kontantkort. Jämfört med första halvåret 2001 så har andelen kontantkort ökat med 6 procentenheter. Det totala antal abonnemang som andel av hela befolkningen motsvarade nära 84 procent.

Under perioden var cirka 15 tjänstetillhandahållarna av mobila teletjänster verksamma på den svenska marknaden. De nya tjänstetillhandahållarna är emellertid fortfarande små, med en sammanlagd marknadsandel på knappt 2 procent eller 141 000 GSM-abonnemang.

Under första halvåret 2002 fortsatte tillväxten i antalet sända SMS-meddelanden att vara stark, emellertid på en betydligt lägre nivå än tidigare. Under perioden sändes 37 procent fler SMS än under motsvarande period 2001. Räknat i antal är det en ökning med 167 miljoner sända SMS; från 448 miljoner till 615 miljoner. Det är första gången som det inte sänds fler än dubbelt så många SMS under en viss period jämfört med en motsvarande period ett år tidigare. PTS har flera gånger konstaterat att de bestående höga priserna på SMS pekar på brister i marknadens funktionssätt och att det finns ett fortsatt utrymme för en ökad priskonkurrens. Detta måste alltjämt anses vara en giltig slutsats, då priserna i princip har varit oförändrade sedan början av 2000, det vill säga i 2,5 år.

De data som PTS nu har om GPRS, pekar på att marknaden för GPRS inte riktigt tagit fart ännu. Den sista juni 2002 fanns det 57 000 abonnenter som hade använt GPRS minst en gång under det andra kvartalet 2002. Ungefär 36 procent av dessa var privatkunder.

Tillväxten i antalet kunder med Internetaccess fortsätter att vara stark i Sverige, även om den är något lägre än under tidigare perioder. Under första halvåret 2002 ökade antalet kunder med mer än 7 procent till 3 037 000.

Per den sista juni 2002 bedömer PTS att 576 000 privata kunder med Internetaccess var uppkopplade till Internet via någon form av access med högre överföringskapacitet. Penetrationen, eller rättare, förhållandet mellan antalet privatkunder uppkopplade till Internet via någon form av access med högre överföringskapacitet och antalet hushåll i Sverige, var 13 procent den sista juni 2002. Jämfört med sista juni ett år tidigare så har penetrationen fördubblats. Accessformen ADSL har fortsatt att dominera utvecklingen även under den aktuella perioden och står nu för 11 procent av den totala marknaden för privata Internetaccesser. Både kabel-tv och fiber-LAN hade närmare 5 procent vardera av den totala privatmarknaden. Av nettotillväxten av privata kunder med Internetaccess under första halvåret 2002, var 71 procent kunder med högre överföringskapacitet. Endast en femtedel av samtliga privatkunder med högre överföringskapacitet har tillgång till 2 Mbps eller mer.

Internetaccess ekonomiska betydelse som tjänst på den svenska telemarknaden fortsatte att förstärkas under första halvåret 2002. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 2,62 miljarder kronor. Framför allt är det de fasta avgifterna för ständig uppkoppling som ger allt mer betydande intäkter för ISP:erna. Enbart dessa intäkter steg i värde med 79 procent under perioden jämfört med motsvarande period året innan. Intäkterna från avgifter till ständig uppkoppling, vilka utgjorde 1,19 miljarder kronor, överstiger därmed för första gången de intäkter som genereras av den minutbaserade trafiken för uppringt Internet. De senare utgjorde 1,07 miljarder kronor.