Utredning avseende GSM-frekvenser

2002-06-30

Stelacon har fått i uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS) att genomföra en utredning vars syfte har varit att utvärdera möjliga modeller och principer beträffande eventuell tilldelning och fördelning av frekvenser till GSM-operatörerna. Utgångspunkten har varit lagen (1993:599) om radiokommunikation och lagens övergripande mål att uppnå en effektiv användning av frekvenserna. Hänsyn har även tagits till telelagens mål att uppnå tillfredsställande konkurrens.

Det frekvensutrymme som hittills har tilldelats GSM-operatörna uppgår för närvarande till totalt 2 x 62 MHz, exklusive det spektrum som tilldelas SweFour. Efter det att tilldelning har gjorts till SweFour finns det enligt Stelacons bedömning sannolikt ca 2 x 26 MHz tillgängligt för eventuell tilldelning åt GSM-operatörerna men efterfrågan på frekvenser överstiger dock med stor sannolikhet tillgången. Det är därför viktigt att finna en korrekt och objektiv princip avseende eventuell framtida tilldelning och fördelning av frekvenser.

Ett eventuellt utökat frekvensutrymme till GSM-operatörerna tilldelas i praktiken för att de på ett kostnadseffektivt sätt skall kunna hantera ökade trafikvolymer i näten. I regel gäller att ju mer frekvenser en GSM-operatör har tillgång till desto lägre är deras kostnader för tillförande av kapacitet i trafiktäta områden. Utifrån de analyser som Stelacon har genomfört inom ramen för denna utredning har vi kunnat konstatera att GSM-operatörernas nyttjande av spektrum är på en sådan nivå att det kan anses vara rimligt med ytterligare tilldelning. Detta i synnerhet då Stelacon prognostiserar betydande trafikökningar i GSM-näten under de närmaste åren, primärt på telefonitjänsten (tal).

Enligt Stelacons bedömning föreligger det således ett reellt frekvensbehov hos GSM-operatörerna. Då det aktuella frekvensutrymmet dessutom är avsatt för GSM samt tjänsterna tillför en betydande samhällsnytta bedömer Stelacon att ett betydande frekvensutrymme bör tilldelas GSM-operatörerna. Det finns inte heller tillräckligt tungt vägande skäl för att prioritera andra användningsområden som t ex att tilldela ytterligare GSM-tillstånd, hålla inne frekvenserna i avvaktan på expansion av trafiken i UMTS-näten, eller för andra användningsområden än GSM. Stelacons samlade bedömning och rekommendation utifrån den information vi har haft tillgång till är att PTS under år 2002 tilldelar de befintliga GSM-operatörerna ytterligare ca 2 x 15 MHz och att en ny bedömning avseende eventuell ytterligare tilldelning görs efter två år.

Vad beträffar principerna för hur frekvenserna bör fördelas mellan GSM-operatörerna förordar Stelacon en princip som baseras på att respektive GSM-operatörs trafik ställs i förhållande till tilldelat spektrum och att det värde som då erhålls utgör underlag för fördelningen. Enligt Stelacons bedömning är principen att fördela frekvenser utifrån respektive GSM-operatörs spektrumnyttjande i enlighet med lagen och relaterar på ett tydligt sätt till LRK:s övergripande mål att uppnå en effektiv användning av frekvenserna. Den av Stelacon föreslagna fördelningsmetoden utgår från den högsta trafiken för respektive GSM-operatör, vilket är den som är styrande för frekvensbehovet. Som underlag för fördelningen rekommenderar Stelacon en trafikmätning. Mätningen bör göras under en normal vecka i Stockholm utifrån en cirkel med 10 km radie från Hötorget, där ett medelvärde av veckans tre högsta värden på trafiken under BH används. Fördelningen sker sedan utifrån en relativ jämförelse mellan GSM-operatörerna utifrån respektive GSM-operatörs spektrumnyttjande.

Då metoden appliceras på värdena från trafikmätningen från maj 2001 erhålls följande utfall, vilket ger en indikation på det sannolika utfallet avseende tilldelning av 2 x 15 MHz. Det är givetvis inte lämpligt att basera fördelningen på en mätning från år 2001 då alltför stora förändringar kan ha skett sedan dess. En motsvarande trafikmätning för en vecka i maj 2002 har dock begärts in av PTS.