ENUM - en funktion i innovationsfasen - Förslag till fortsatt svenskt engagemang - PTS-ER-2003:29

2003-07-28

PTS har av regeringen fått i uppdrag att administrativt ansvara för och genomföra ett nationellt försök med ENUM. Uppdraget skall rapporteras till regeringen senast den 31 juli 2003 med följande innehåll:

  • hur det tekniska och administrativa ansvaret för ENUM skall fördelas vid ett eventuellt permanent införande
  • hur kunduppgifter på lämpligaste sätt bör hanteras vid användandet av ENUM
  • konkurrensaspekter förknippade med ENUM
  • modell för finansiering av ENUM vid ett eventuellt permanent införande
  • behov av eventuell författningsreglering på grund av ENUM
  • behov av statligt engagemang i ENUM

ENUM är ett protokoll och en databas som översätter telefonnummer till Internetdomännamn som kan användas för konvergens mellan kretskopplade och paketförmedlande elektroniska kommunikationsnät.

ENUM-försöket har genomförts under PTS ledning och med hjälp av marknadens parter. Under försöksperioden har intresset från Internetmarknaden varit större än intresset från telemarknaden men generellt har det inte varit särskilt stort. Detta kan delvis bero på det läge branschen befinner sig i för närvarande, man avvaktar för att se vad som händer med ENUM internationellt och i Sverige utan att själv prioritera ett eget aktivt deltagande. Den gemensamma ENUM-infrastrukturen för landskodszonen har testats men resultatet från försöksperioden är inte tillräcklig för att lämna en komplett rapport till regeringen. Många frågor som också är definierade i regeringsuppdraget kvarstår olösta vilket även är samma situation i länder som bedriver liknande ENUM arbete.

I rapporten redogörs kortfattat för den administrativa uppdelningen och ansvaret för ENUM, hur det administrativa ansvaret för ENUM har delegerats under försöksverksamheten och en redogörelse för de olika alternativ som finns för den som innehar det administrativa ansvaret att utse en ENUM Tier 1 Registry. Kortfattat redogörs också för i vilken mån de olika alternativen och den tekniska driften av ENUM kräver ändrad eller ny lagstiftning.

ENUM som befinner sig i innovationsfasen kan fortfarande anses ha potential att kunna utvecklas till en viktig funktion för konvergensen mellan kretskopplade och paketförmedlande elektroniska kommunikationsnät i samhället. Internationellt sett verkar ENUM tilldra sig viss uppmärksamhet vilket kan tyda på att det är en intressant funktion.

PTS rekommenderar att regeringsuppdraget förlängs till den 30 juni 2004 för att bl.a. kunna ta fram lösningar runt administrativa frågor, processflöden, kundprocesser, konkurrensaspekter och finansieringsfrågor som behövs vid en permanent kommersiell drift av ENUM.