Framväxten av nya mobila marknader – förslag till möjliga åtgärder - PTS-ER-2003:44

2003-12-18

Post- och telestyrelsen har i regleringsbrevet för 2003 fått i uppdrag av regeringen att rapportera om UMTS-utbyggnaden och marknads- och tjänsteutvecklingen för mobil kommunikation. Målet med denna rapport är att göra en mer djupgående analys, och föreslå åtgärder för att överkomma eventuella hinder.

Marknaden för privatpersoners användning av innehållstjänster utvecklas väl. Omsättningen på marknaden för SMS-baserade innehållstjänster har nästan dubblerats under året, och antalet användare av WAP har mer än tredubblats , från c.a. 100 000 till c.a. 350 000. Det är ibland otydligt till vem konsumenten skall vända sig vid en reklamation, och vilken ansvarsfördelning som gäller mellan operatörer och innehållsleverantörer. Problemet växer i takt med att marknaden växer, och information om vad som gäller i olika situationer skulle underlätta för de konsumenter som inte fått de innehållstjänster de har beställt eller inte är nöjda med innehållstjänsterna. Det finns också en stor andel användare – ungefär tio procent - som fått oönskad reklam via SMS. Information om de regler som kommer att gälla enligt den föreslagna lagen om marknadsföring i mobilen skulle underlätta för dem som drabbas av problemen och som vill göra någonting åt det. Den åtgärd som föreslås i rapporten är att ta fram och sammanställa information om vad som gäller vid reklamation/leveransproblem av innehållstjänster, samt oönskad reklam till mobilen.

Marknaden för professionella användare – d v s företag och organisationer – har enligt bedömare ännu inte tagit fart på allvar. Det verkar som att många IT-avdelningar på företag och organisationer saknar kunskap om säkerhetsfrågor och säkerhetslösningar för mobila applikationer. Dessutom är utvecklingskostnaderna för företags- eller organisationsunika lösningar höga fördelat per användare, och det finns f.n. få eller inga aktörer som vill ta affärsrisken vid utveckling av mobila applikationer. Aktörerna vill vänta med utvecklingen till dess att kunderna visat intresse. Utvecklingen måste då initieras av kunderna och de flesta potentiella kunderna är i dagsläget generellt ovilliga att investera i IT. Kombinationen av okunskap om säkerhetsfrågor, generellt låg investeringsvilja i IT och behovet av kundinitierad utveckling är ett stort hinder för införandet av mobila datatjänster i företag och organisationer. Två åtgärder föreslås i rapporten. Den första åtgärden är att ta fram, sammanställa och informera företag och organisationer om IT-säkerhet och mobila lösningar. Den andra är att kartlägga användningen av mobila datatjänster i den offentliga sektorn m a p erfarenheter vid införandet av mobila datatjänster, användarnas erfarenheter av de mobila datatjänsterna, och påvisbara effekter av användningen. Kartläggningen ska bl.a. användas för att sprida goda exempel.