Svensk telemarknad första halvåret 2003 - PTS-ER-2003:42

2003-12-18

Första halvåret 2003 har inte bjudit på några större överraskningar avseende marknadsutvecklingen. I stort fortsätter de trender som blivit tydliga under de senaste åren: tillväxten i antalet kunder till fast Internetaccess fortsätter att vara stark, även om den avmattats sedan rekordåret 2001; tillväxten i SMS ligger på samma nivå som under 2002 och tillväxttalen för mobilabonnemang ligger på en stabil nivå runt tio procent. Det mest spännande sker på marknaden för fasta abonnemang. Här har framför allt Bredbandsbolaget brutit TeliaSoneras totala dominans genom att erbjuda fast telefoni genom sitt bredbandsnät. Antalet abonnemangskunder till alternativa operatörer är dock försvinnande få. PTS uppskattar att det fanns runt 20 000 abonnemang för IP-telefoni i juni 2003. Nästan samtliga av dessa abonnemang tillkom under perioden. Ytterligare en tilldragelse som förtjänar uppmärksamhet är att Sverige mot slutet av halvåret 2003 fick sina första kunder till tredje generationens mobiltelefoni. Det var operatören Tre som blev först med att lansera 3G-tjänster.

Tillväxttalen för mobilabonnemang ligger numera stabilt på en nivå runt tio procent. Mellan juni 2002 och juni 2003 ökade antalet kontraktsabonnemang och kontantkort med sammanlagt 12 procent. Antalet kontraktsabonnemang och kontantkort var 8 375 000 per den sista juni 2003. I ljuset av den höga penetrationen måste en tillväxt i antalet mobilabonnemang på 12 procent, eller 923 000 stycken, anses som förvånande stark. För att upprätthålla en så hög tillväxttakt krävs ett par förutsättningar: dels måste de grupper som inte använt mobiltelefon i högre utsträckning börja göra det, dels måste fler individer använda mer än ett mobiltelefonabonnemang. PTS individundersökningen, genomförd av Temo, visar att det är bland användare i gruppen 61 till 75 år som tillväxten är starkast. I den gruppen använder nu 76 procent mobiltelefon. PTS individundersökning visar även att allt fler har tillgång till flera abonnemang: Av dem som använder mobiltelefon är det i dag 51 procent som nyttjar fler än ett abonnemang. Motsvarande siffra ett år tidigare var 47 procent. Ofta införskaffas dessa extra abonnemang för att kunden ska kunna ta del av speciella erbjudanden på marknaden.

De nya tjänstetillhandahållarna av mobila teletjänster fortsätter att vara små, med en sammanlagd marknadsandel på 2,4 procent av det totala antalet kontraktsabonnemang och kontantkort. Det motsvarar 202 000. Tillväxten är begränsad. Det krävs en betydligt större tillväxt hos tjänstetillhandahållarna för att de ska utgöra en tillräcklig drivkraft för ökad konkurrens.

Omsättningen för mobila teletjänster ökade med knappt 1 procent från 8,36 miljarder kronor till 8,42 miljarder kronor mellan första halvåret 2002 och första halvåret 2003. Det är den lägsta tillväxten hitintills på den marknaden.

Under halvåret sändes 811 miljoner SMS, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande halvår 2002. Under perioden sändes i genomsnitt 16,8 SMS per kund och månad. Samtidigt sänder en GSM-kund i Norge i genomsnitt 63 SMS per månad, nästan fyra gånger så många som en svensk GSM-kund. I Danmark är motsvarande antal 56 SMS per månad.

Priset för att sända ett SMS varierar i dag från strax under en krona till 1,50 kronor. PTS har tidigare konstaterat att de fortsatt höga priserna pekar på brister i marknadens funktionssätt och att det finns utrymme för en ökad priskonkurrens. Detta måste fortfarande anses vara en giltig slutsats, då priserna i stort har varit oförändrade sedan början av 2000, det vill säga i snart fyra år. I början av 2000 sänktes priserna från cirka 2,50 kronor till 1,50 kronor. En jämförelse av SMS-priserna för de kontantkort TeliaSonera erbjuder genom sina respektive mobiloperatörer i Sverige, Norge och Danmark, visar att Sverige har de högsta priserna: i Danmark, där priserna mer än halverats jämfört med första halvåret 2002, kostar ett SMS 24 öre medan de svenska SMS-priserna är sex gånger så höga som i Danmark (1,50 kr). En ny syn på SMS verkar krävas från de svenska operatörernas sida om en fortsatt positiv utveckling skall vara möjlig.

Marknadsvärdet för fast telefoni uppgick under första halvåret 2003 till 12,6 miljarder kronor, vilket är 0,4 miljarder mindre än under motsvarande period året innan. Minskning är 3 procent. Orsaken till minskningen ligger främst i utvecklingen för nationella samtal. Intäkterna för dessa ligger nära 0,5 miljarder kronor lägre än under motsvarande period 2002. Denna nedgång kan hänföras till lägre intäkter för både uppringd access till Internet och för vanliga nationella telefonsamtal. I sin tur beror de lägre intäkterna på minskad trafik, inte på lägre marknadspriser. Att intäkterna från uppringd access till Internet minskar är naturligt eftersom allt fler Internetanvändare övergår till någon form av fast uppkoppling. Om mobiltelefonianvändandet ökar i framtiden, så skulle det ytterligare påskynda en minskning av antalet trafikminuter i det fasta nätet.

Antalet förvalskunder fortsätter att öka kraftigt. Under första halvåret 2003 ökade de med 8 procent eller 151 000. Av det totala antalet förvalskunder var 1 932 000 privata. Ungefär 40 procent av samtliga privatkunder av fast telefoni har valt en alternativ operatör till TeliaSonera. Antalet förvalskunder är högt och utvecklingen visar att de svenska privatkunderna inte bara är medvetna om att de har möjlighet att välja och välja bort en operatör, utan att de även aktivt gör det.

Tillväxten i antalet kunder med Internetaccess verkar ha avstannat under det senaste året. Mellan sista juni 2002 och sista juni 2003 ökade antalet kunder med endast 31 000, från 2 993 000 till 3 023 000, vilket motsvarar en tillväxt på 1 procent. Per den sista juni 2003 bedömer PTS att 743 000 privata kunder med Internetaccess var uppkopplade till Internet via någon form av fast anslutning. Motsvarande siffra för sista juni 2002 var 551 000.

Den ekonomiska betydelsen av Internetaccess som tjänst på den svenska telemarknaden fortsatte att stärkas under första halvåret 2003. Framför allt är det de fasta avgifterna för fast anslutning som ger operatörerna allt mer betydande intäkter. Enbart dessa intäkter steg med 64 procent i värde mellan första halvåret 2002 och första halvåret 2003. Intäkterna från de fasta avgifterna för fast anslutning, vilka uppgick till 1,86 miljarder kronor, överstiger numera betydligt de intäkter som genereras av den minutbaserade trafiken för uppringt Internet. De senare uppgick till 0,91 miljarder kronor under perioden. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 3,00 miljarder kronor. Det beloppet skall jämföras med 2,47 miljarder kronor för motsvarande period ett år tidigare.