UMTS-utbyggnaden - en statusrapport

2003-12-18

PTS redovisar i detta PM en beskrivning av UMTS-utbyggnaden fram till årsskiftet 2003/2004 och de faktorer som påverkat denna.

Under den tid av tre år som UMTS-näten byggts ut har UMTS-tillståndshavarna vid ett flertal tillfällen informerat PTS om de svårigheter som uppstått i samband med utbyggnaden. Framförallt har de angivit att ansökningar för bygglov för master har varit en komplicerad och tidskrävande process. Trots de av UMTS-operatörerna angivna svårigheterna så kommer de enligt deras egen bedömning ha uppnått 60-75 % av den befolkningstäckning på 8 860 000 som de utfäste sig till i sina ansökningar om att erhålla ett UMTS-tillstånd.

UMTS-tillståndshavarna skulle genom att utnyttja beviljade bygglov och genom ett utökat samarbete väsentligt närma sig de utsatta målen. Detta skulle inte bara innebära minskade kostnader utan också innebära att hänsyn tas till natur- och kulturvärden.

I Sverige kan en operatör förpliktas att tillhandahålla samlokalisering endast om det krävs för att skydda miljö, folkhälsa eller allmän säkerhet eller för att uppnå mål för fysisk planering. I princip krävs ett avslag på en ansökan om bygglov samt att det saknas möjlighet till alternativa lokaliseringar. Möjligheterna att ålägga sådan samlokalisering är således ytterst begränsade.

PTS har med den nuvarande lagstiftningen begränsade möjligheter att förverkliga regeringens uttalade strävan inom miljöområdet. Samlokalisering bör i första hand komma till stånd genom frivilliga överenskommelser. PTS erfarenhet hittills beträffande UMTS-utbyggnaden är dock att samarbetet i detta avseende inte fungerat tillfredsställande. För det fall operatörerna inte frivilligt samlokaliserar i väsentligt högre omfattning än vad som hittills skett, innebär det att parallella mastsystem kommer att finnas i landet. Kvoten för vad som rimligen kan tålas med hänsyn till kraven på hållbar utveckling vid natur- och miljöutnyttjande samt till målen för den fysiska planeringen i landet kan då snabbt fyllas. Mot denna bakgrund anser PTS att regeringen bör initiera en översyn av bestämmelsen om samlokalisering 4 kap. i 14 § lagen om elektronisk kommunikation i syfte att denna får en adekvat utformning.