ENUM - slutrapport - PTS-ER-2004:39

2004-12-27

ENUM är en funktion i elektroniska kommunikationsnät som översätter telefonnummer (E.164-nummer) till Internetdomännamn. Dessa ENUMdomännamn används sedan vid ett vanligt domännamnsuppslag för att få fram andra Internetbaserade adresser. ENUM kan bl.a. underlätta konvergensen mellan kretskopplade och paketförmedlande elektroniska kommunikationsnät. ENUM gör det möjligt för olika former av kommunikation även om användarens E.164- nummer är den enda identitet som ursprungligen är känd.

PTS anser att ett permanent införande av ENUM skulle möjliggöra en teknikutveckling inom området för elektronisk kommunikation som kan leda till en förbättrad konkurrens mellan olika aktörer till nytta för slutkunden. PTS anser därför att regeringen bör agera för att ENUM skall införas permanent i Sverige.

Ett införande av ENUM förutsätter att någon tilldelas det administrativa ansvaret för landskodsdomänen .6.4.e164.arpa. PTS anser att regeringen genom Näringsdepartement bör inneha det administrativa ansvaret för landskodsdomänen .6.4.e164.arpa. PTS anser att regeringen därigenom får den bästa möjligheten att styra och kontrollera det organisatoriska ramverket kring ENUM. PTS som, i sin egenskap av tillsynsmyndighet över lagen om lagen om elektronisk kommunikation, har tillsyn över aktörer på marknaden för elektronisk kommunikation bör ha en renodlad tillsynsroll avseende ENUM.

Det tekniska ansvaret för landskodsdomänen .6.4.e164.arpa kan delegeras till en registreringsenhet. Eftersom det bara kan finnas en registreringsenhet för landskodsdomänen .6.4.e164.arpa i Sverige kan en registreringsenhet få en position på marknaden som skulle kunna missbrukas. PTS föreslår att regeringen genom ett upphandlingsliknande förfarande (tilldelning av tjänstekoncession) utser en registreringsenhet. Genom villkor i koncessionsavtalet kan säkerställas att registreringsenheten utför sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt och inte missbrukar sin ställning.

ENUM omfattas av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och av generell lagstiftning, bl.a. personuppgiftslagen (1998:204) och konkurrenslagen (1993:20). PTS anser att det idag inte finns behov av att föreslå någon ny rättslig reglering beträffande ENUM. De eventuella problem som skulle kunna uppkomma avseende t.ex. konkurrensbegränsningar går det, enligt PTS bedömning, att komma till rätta med antingen genom den nuvarande rättsliga regleringen eller genom villkor i koncessionsavtal. PTS bedömer även att branschens självreglering kommer att bli viktig för att bl.a. uppnå ett tillfredställande skydd för den personliga integriteten.