Förutsättningarna för framväxten av mobila innehållstjänster - Rapport av Stelacon på uppdrag av PTS - PTS-ER-2004:41

2004-12-17

Mobiltelefoni och mobila tjänster har så länge det har funnits varit föremål för intresse och diskussion. Mobil kommunikation uppfattas idag som en personlig rättighet som berör alla och få vill vara utan.

Regeringen har givit Post- och telestyrelsen, PTS, i uppdrag att analysera förutsättningarna för framväxten av mobila innehållstjänster, enligt regleringsbrevet för 2004.

Stelacon har tillsammans med representanter för PTS intervjuat ett tiotal branschaktörer, operatörer, betalförmedlare och företrädare för konsumenterna. Resultatet från djupintervjuerna har analyserats ihop med data och information från andra källor och sammanställts i denna rapport.

Rapporten beskriver allmänt mobila innehållstjänster på den svenska marknaden och utvecklingen av marknaden. Därefter beskrivs de förutsättningar för framväxten av mobila innehållstjänster som framkommit i analysen samt drivkrafter och hinder för utvecklingen. Avslutningsvis sammanfattas möjliga åtgärder som kan vidtas för att förbättra förutsättningar och undanröja hinder.