Konkurrensen i accessnätet - Fjärde rapporten 2004 - PTS-ER-2004:42 - december 2004

2004-12-29

Denna rapport är en lägesrapport över marknadsutvecklingen avseende tillträde till accessnätet samt vidtagna tillsynsåtgärder, vilket Post- och telestyrelsen fått i uppdrag att redovisa till regeringen i årets regleringsbrev.

Kapitel 1 ger bakgrund till rapporten och en sammanfattning av det legala ramverket för LLUB, bitström och fast telefoniabonnemang. Kapitel 2 redogör för marknadsutvecklingen avseende Internetanslutning med hög överföringskapacitet och speciellt xDSL samt kortfattat även utvecklingen för fast telefoniabonnemang. Utvecklingen för xDSL redovisas fram t.o.m. kvartal 3 2004 medan övrig data är redovisas fram t.o.m. första halvåret 2004. Kapitel 3 sammanfattar olika tillsynsåtgärder som PTS vidtagit sedan sommaren 2003. Bilaga 1 förklarar översiktligt vad ett accessnät är och vilka olika tillträdesformer som finns till det traditionella accessnätet, speciellt bitströmstillträde och tillträde via LLUB.

I Sverige är det TeliaSonera som ensamt äger det traditionella kopparaccessnätet. Bolaget har bl.a. mot bakgrund av detta förhållande i beslut av PTS i november 2004 bedömts ha ett betydande inflytande på LLUB-marknaden respektive marknaden för bredbandstillträde i grossistledet i form av bitströmstillträde. Tillträde för andra operatörer till det traditionella accessnätet kan ske antingen via det reglerade tillträdet i form av LLUB (fullt- eller delat tillträde) och tillträde via bitström samt även via mer förädlade ej reglerade produkter. Enligt PTS beslut har TeliaSonera en skyldighet att ge andra operatörer tillträde till sitt accessnät på likvärdiga villkor när det gäller såväl LLUB-produkter som bitströmsprodukter. Tillträdet skall tillhandahållas mot kostnadsorienterade priser när det gäller LLUB samt mot marginalbaserad prissättning (s.k. retail minus) för bitströmstillträde. TeliaSonera har innan PTS beslut i november 2004 inte haft någon skyldighet att tillhandahålla bitströmstillträde men däremot en skyldighet att tillhandahålla LLUB.

Ett antal olika accessformer för Internetanslutning med hög överföringskapacitet är tillgängliga idag. Access via det traditionella accessnätet, via kabel-TV och via annan fast access (fiber-LAN) är de vanligaste formerna. Andra former, som inte har samma typ av spridning är Fixed Wireless Access (FWA), Power Line Communication (PLC) och satellit. Den snabbast växande formen är xDSLanslutning via det traditionella accessnätet där TeliaSonera fortsatt har en dominerande ställning. XDSL via LLUB har accelererat kraftigt sedan mitten av 2003 och LLUB står nu för den största delen av ökningstakten men fortfarande utgör dock LLUB en liten del av xDSL-marknaden.

Av de länder som inte hade någon reglering innan LLUB-förordningen (2 januari 2001) så hade Sverige uppnått högst penetration av xDSL över LLUB anslutningar vid årsskiftet 2003/2004.

IP-telefonin har visat att det är en kommersiell tjänst att räkna med. Den sista juni 2004 var antalet kunder till IP-telefoni 56 400. Ett år tidigare var antalet 19 900 vilket innebär en ökning med runt 180 procent.

Beträffande fasta telefoniabonnemang har TeliaSonera en monopolliknande situation både på privat- och företagsmarknaden. Möjligheterna för andra operatörer att konkurrera på denna marknad via det traditionella accessnätet har i praktiken varit begränsad till tillträde via LLUB. PTS har emellertid i ett förslag till beslut i november 2004 angett att TeliaSonera, i egenskap av operatör med betydande inflytande på marknaderna för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll respektive andra kunder än hushåll, bör åläggas en skyldighet att tillgodose varje rimlig begäran från annan operatör om tillträde till en grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA). Tillträdet skall enligt förslaget ske mot marginalbaserad prissättning. Även andra operatörer än TeliaSonera kommer således att kunna erbjuda slutkunder en komplett tillträdes- och telefonitjänst, dvs. abonnemang och samtalstjänster i en och samma avtalsrelation. PTS bedömning är att införandet av en möjlighet för andra operatörer att få tillträde till GTA är nödvändigt för att komma till rätta med konkurrensproblemen på marknaden. Förslaget har prövats av Europeiska gemenskapens kommission. Kommissionen har inte haft något att erinra mot förslaget.