PTS aktivitetsplan 2004-2005 - PTS-ER-2004:4

2004-08-20

PTS verksamhet bedrivs inom en dynamisk samhällssektor. De aktiviteter och beslut myndigheten genomför och fattar får ofta stor påverkan på berörda aktörer inom sektorn, och kan därmed också påverka hur sektorn utvecklas. PTS måste planera sin verksamhet så att myndigheten genomför de åtgärder som på sikt bedöms få bäst effekt, det vill säga som i så hög grad som möjligt leder utvecklingen mot de mål som ställts upp för sektorn av regering och riksdag.

Syftet med detta dokument är att ge en översikt över vad PTS kommer att arbeta med under 2004 och 2005. Denna aktivitetsplan är en del i PTS ordinarie verksamhetsplanering och redovisar de aktiviteter och åtgärder som på sikt bedöms vara mest effektiva för att PTS ska uppnå sina mål.