PTS granskning av TeliaSoneras kalkyler i det fasta nätet för 2002 - PTS-ER-2004:35

2004-10-15

Enligt 28 § telelagen (1993:597) skall taxor för telefonitjänst mellan fasta nätanslutningspunkter samt för nätkapacitet grunda sig på kostnaderna, om tjänsten tillhandahålls av teleoperatör med betydande inflytande på marknaden. Enligt 32 § samma lag skall ersättning för samtrafik avseende telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt vara rättvis och skälig med hänsyn till kostnaderna. Med stöd av telelagen har i TeliaSoneras tillstånd därför infogats ett villkor rörande kostnadsredovisning enligt vilket TeliaSonera måste ha en särskilt anordnad redovisning som medger kontroll av huruvida ersättningen för olika tjänster grundar sig på kostnaderna. TeliaSonera har utvecklat ett kalkylsystem, Compis,enligt vilket en självkostnad skall beräknas för de tillståndspliktiga tjänsterna samtsamtrafik.

Post- och telestyrelsen (PTS) har i och med sin roll som tillsynsmyndighet ett ansvar för att telelagen följs och därmed att tillståndsvillkor efterlevs. Som ett led i detta utförs årligen en granskning av TeliaSoneras kalkylerade självkostnader för olika tillståndspliktiga tjänster inom det fasta nätet som skall prissättas på kostnadsbaserade grunder; telefoni, nätkapacitet och samtrafik.