Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation 2004 - en individundersökning - PTS-ER-2004:40

2004-12-10

Undersökning om den svenska befolkningens syn på telefoni och Internet. Genomförs av Temo på uppdrag av PTS.

Fast telefoni

• Drygt 90 procent av den svenska befolkningen 16-75 år har tillgång till fast telefoni.

• Drygt hälften har fortfarande TeliaSonera som huvudsaklig operatör för fast telefoni. Marknadsandelarna för olika operatörer är relativt oförändrade.

• Två av tre är nöjda med sin operatör för fast telefoni.

• De som har en annan operatör än TeliaSonera och Tele2 är oftare nöjda med sin operatör. Förval av operatör för fast telefoni

• Sju av tio i den svenska befolkningen 16-75 år känner till att det går att göra ett förval av operatör för fast telefoni.

• Cirka fyra av tio av dem med fast telefon har gjort ett eget, aktivt förval.

• Endast hälften av dem som gjort ett förval uppger att de har slutit avtal skriftligt, med underskrift av avtal.

• Nästan åtta av tio anser att förvalet genomfördes snabbt och att allt blev rätt, en större andel än 2003.

• Hälften av dem som inte gjort ett eget, aktivt förval uppger som ett av skälen att de är nöjda med den operatör de har.

Mobil telefoni

• Drygt nio av tio använder mobiltelefon, en oförändrad andel jämfört med 2003.

• Endast 4 procent uppger att de aldrig använt mobiltelefon.

• I drygt fyra av tio hushåll som har barn under 16 år använder något eller flera av barnen mobiltelefon med eget abonnemang.

• Fyra procent uppger att de övergått till att endast använda mobiltelefon.

• En av fyra mobilanvändare använder ett abonnemang som arbetsgivaren/eget företag/annan organisation betalar helt eller delvis. De flesta av dessa har möjlighet att använda abonnemanget för privata samtal.

• Knappt hälften av dem som använder mobiltelefon för privata samtal har TeliaSonera som operatör, en något mindre andel jämfört med 2003.

• Två av tre är nöjda med sin mobiloperatör. Andelen är dock lägre (60 procent) bland dem som har Tele2/Comviq/Netcom som operatör.

• Sju procent har bytt mobiloperatör under de senaste 6 månaderna, en liten ökning jämfört med 2003. Av dessa anser de allra flesta att bytet fungerat utan problem. Drygt hälften använde nummerportabilitet, d v s möjligheten att behålla sitt telefonnummer.

• Sex av tio använder mobiltelefonen i utlandet. Av dessa känner knappt hälften till att det går att göra ett eget val av vilken mobiloperatör de vill använda när de kommer till ett nytt land.

• Två av tre har använt innehållstjänster som är tillgängliga mobiltelefon. Vanligast är spel, SMS-chatt eller annan communitytjänst, ladda ner ringsignaler/logotyper/bilder och sändning/mottagning av bilder/MMS.

• Två av tre skickar SMS privat. Cirka 40 procent av dessa har upplevt problem vid användningen. Det vanligaste är leveransproblem.

Internet

• 77 procent använder Internet, en oförändrad andel jämfört med 2003.

• Drygt hälften av Internetanvändarna har handlat varor eller tjänster för privat bruk på Internet, en något större andel än 2003.

• 76 procent använder en eller flera datorer i hemmet.

• 71 procent har tillgång till Internet i hemmet.

• Fyra av tio har TeliaSonera som operatör för Internet i hemmet.

• Sex av tio är nöjda med sin operatör, en något större andel än 2003.

• 8 procent har bytt operatör de senaste sex månaderna. Det vanligaste skälet är att man vill få bredband.

• Den vanligaste uppkopplingsformen är fortfarande uppringd anslutning, men nästan lika många uppger att de har bredband. Andelen med bredband har ökat.

• Sju av tio tycker att det gick snabbt att bli ansluten till Internet och att allt blev rätt.

• Sju av tio har drabbats av problem vid Internetuppkoppling. De vanligaste problemen, som drabbat cirka hälften, är virus och SPAM/oönskad e-post.

• 86 procent har vidtagit någon åtgärd för att skydda hushållets dator, en större andel än 2003 (andelen var då 75 procent). Det är framförallt användandet av antivirusprogram och brandvägg som ökat.

• Två av tio som har modemuppkoppling/ISDN uppger att de kanske eller säkert kommer att beställa bredband inom de närmaste 3 månaderna, en större andel än 2003.

Strålning

• Den strålning som oroar svenska folket mest är strålning från mobiltelefon. En tredjedel oroar sig för denna.

• Fler än 2003 har vidtagit åtgärder med anledning av sin oro. De vanligaste åtgärderna är att man försöker hålla korta samtal i mobiltelefon och att man använder vanlig telefon så ofta man kan. Hälften uppger detta.