Svensk telemarknad 2003 - PTS-ER-2004:24

2004-08-23

Tre händelser som utmärker sig har inträffat på marknaden för elektronisk kommunikation under det gångna året, och de kommer att ha stor betydelse för marknaden framgent. Dels fick Sverige en helt ny lag som styr marknaden (EkomL), dels fick tredje generationens mobiltelefoni sina första kunder och dels visade IPtelefonin att den är en kommersiell tjänst att räkna med.

Under slutet av 2002 började några operatörer att lansera abonnemang för IPtelefoni i bredbandsnät. Kunden ges därmed möjlighet att säga upp sitt ordinarie fasttelefoniabonnemang hos TeliaSonera. PTS uppskattar att det fanns närmare 40 000 abonnemang för IP-telefoni i december 2003. Nästan samtliga av dessa abonnemang tillkom under året. Även om PTS ser en försiktig början till förändring av konkurrenssituationen på marknaden för abonnemang för fast telefoni, måste det sammantaget ändå konstateras att det på denna marknad knappast råder en fungerande konkurrens. För närvarande bedriver PTS ett arbete med att fatta beslut om skyldigheter för den eller de operatörer som har betydande marknadsinflytande på marknaden för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt. Arbetet sker med utgångspunkt i den nya lagen EkomL och avser att förbättra villkoren för alternativa operatörer att få tillträde till TeliaSoneras fasta accessnät, så att de därigenom skall kunna erbjuda abonnemang för fast telefoni.

Antalet förvalskunder fortsätter att öka relativt kraftigt. Antalet förvalskunder är högt och visar att de svenska privatkunderna inte bara är medvetna om att de har möjlighet att välja och välja bort en operatör, utan att de även aktivt gör det.

Intäkterna för fasta samtalstjänster fortsätter att sjunka. Denna nedgång kan dels hänföras till lägre intäkter från både uppringd access till Internet och från vanliga nationella telefonsamtal. I sin tur beror de lägre intäkterna på minskad trafik, inte på lägre marknadspriser. Exempelvis har intäkterna för Internetsamtal gått ned med hela 30 procent sedan 2001, det år då de låg som högst. Orsaken ligger i att allt fler Internetanvändare övergår till någon form av fast uppkoppling.

Tillväxttalen för mobilabonnemang ligger numera stabilt på en nivå runt tio procent. Den jämfört med tidigare år lägre tillväxttakten för mobilabonnemang kan sannolikt tillskrivas att en hög andelen av befolkningen redan använder mobiltelefon.

PTS har, tillsammans med flera myndigheter, kunnat konstatera att den svenska mobilmarknaden kännetecknas av en oligopolliknande struktur där ett ömsesidigt beroende råder mellan de nätägande operatörerna. Det bör betonas, att trots att ett visst antal tjänstetillhandahållare numera finns på marknaden, domineras mobilmarknaden fortfarande helt av de tre nätägande mobiloperatörerna Telia- Sonera, Tele2 och Vodafone. Under slutet av 2003 och början av 2004 har PTS dock sett tecken på att priskonkurrensen kan ha förändrats något. Det är ännu för tidigt att avgöra huruvida den svenska mobilmarknaden har tagit steget in en period av mer fungerande konkurrens. PTS anser alltjämt att det finns utrymme för en ökad priskonkurrens mellan mobiloperatörerna.

De nya tjänstetillhandahållarna av mobila samtalstjänster fortsätter att vara små, med en sammanlagd marknadsandel på 3,3 procent av det totala antalet abonnemang. Med tanke på att tjänstetillhandahållarna har varit verksamma på den svenska mobiltelemarknaden sedan 1999, är några hundra tusen kunder inte mycket. Tjänstetillhandahållarnas låga andel kunder, tillsammans med låg tillväxtutveckling, visar tydligt på ogynnsamma villkor för att bedriva mobilverksamhet som tjänstetillhandahållare. De tjänstetillhandahållare som trätt in på marknaden sedan 1999 har haft ett relativt begränsat handlingsutrymme. Detta beror dels på utformningen av deras tredjepartsavtal med mobilnätoperatörerna, dels på att mobilnätoperatörerna selektivt kunnat välja bort de tjänstetillhandahållare som utgjort ett konkurrenshot mot den egna verksamheten. Genom att dessutom starta egna tjänstetillhandahållare, begränsar mobilnätoperatörerna marknadsutrymmet ytterligare för alternativa operatörer att växa sig betydelsefulla på marknaden. Resultatet har tydligt visat sig genom att tjänstetillhandahållarna ytterst marginellt kunnat påverka den bristande priskonkurrensen på den svenska marknaden för mobila samtalstjänster.

Under perioden sändes i genomsnitt 18,4 SMS per kund och månad. Samtidigt sänder en GSM-kund i Norge i genomsnitt 66 SMS per månad och en dansk GSM-kund skickade 72 SMS per månad, nästan fyra gånger så många som en svensk GSM-kund. Frågan är om de svenska GSM-kunderna inom överskådlig tid kommer att sända ett så stort antal SMS.

Marknaden för Internetaccess befinner sig i en period av förändring som tydligt är förknippad med övergången från uppringd anslutning till fast anslutning. Konkurrensen på marknaden för Internetaccess har fram till nu varit relativt god, men i och med en stegvis övergång till fasta anslutningar, har kontrollen över accessnäten tydligt ökat i betydelse. Som en konsekvens är konkurrensen på marknaden för Internetaccess med fast anslutning mer begränsad än för uppringd Internetaccess.