Svensk telemarknad första halvåret 2004 - PTS-ER-2004:43

2004-12-22

För den största omsättningsförändringen under första halvåret 2004 står marknaden för Internettjänster, den växte med 9 procent. I övrigt är det ingen av de stora slutkundsmarknaderna som visar upp någon omsättningsökning: marknaden för fasta samtalstjänster minskar med mer än 5 procent, marknaden för mobila samtalstjänster minskar sin omsättning med 2 procent och marknaden för datakommunikationstjänster minskar med nära 7 procent. Totalt sett omsatte slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige 24,9 miljarder kronor under första halvåret 2004, vilket innebär att slutkundsmarknaden totalt sett minskade med 2 procent vid en jämförelse med första halvåret 2003.

Den sista juni 2004 fanns det 5 744 000 fasta telefonabonnemang i Sverige. Ungefär 1 procent av dessa telefonabonnemang tillhandahålls av en annan operatör än TeliaSonera. PTS uppskattar att det fanns drygt 56 000 abonnemang för IP-telefoni den sista juni 2004. Den potentiella kundbasen för IP-telefoni ökar allt eftersom fler operatörer börjar erbjuda IP-telefoni i olika typer av nät.

Den ökning i antalet förvalskunder som vi sett under de senaste åren, verkar nu ha avstannat. Under första halvåret 2004 verkar antalet till och med ha minskat. Minskningen i antalet förvalskunder kan möjligen förklaras dels med att ett antal förvalskunder i stället valt abonnemang med IP-telefoni, dels med att antalet har nått en relativt hög nivå och att det nu krävs nya typer av erbjudanden för att skapa ytterligare intresse för att välja alternativa operatörer. Vid mitten av 2004 fanns det 1 959 000 förvalskunder. Av det totala antalet förvalskunder var 1 776 000 privata.

Andelen av Sveriges befolkning som använder mobiltelefon är i dag hög. Enligt PTS individundersökning använder 91 procent av Sveriges befolkning i åldern 16 till 75 år mobiltelefon. Ett år tidigare var andelen 90 procent. Tillväxttalen i antalet mobilabonnemang är trots detta hög. Mellan första halvåret 2003 och första halvåret 2004 ökade antalet abonnemang med sammanlagt 11 procent. Antalet abonnemang var 9 302 000 per den sista juni 2004. Antalet trafikminuter i de mobila näten ökade med 10 procent under motsvarande period vilket är en större ökning än under motsvarade period 2003. Då ökade trafiken med knappt 6 procent. Att trafiken i näten ökar relativt mycket trots att förändringen i andelen svenskar som använder mobiltelefon är marginell, kan möjligen indikera att vi nu börjar använda mobilen allt mer. En orsak till att ökningen sker just nu skulle mycket väl kunna vara att det sedan hösten 2003 har blivit något billigare att ringa med en mobiltelefon. Andelen mobil taltrafik av den totala taltrafiken (dvs. taltrafik i fasta och mobila nät) var under perioden 17,5 procent, en ökning från drygt 15 procent under motsvarande period ett år tidigare.

Tjänstetillhandahållarna av mobila samtalstjänster fortsätter att vara små, med en sammanlagd marknadsandel på 3,2 procent av det totala antalet abonnemang, vilket motsvarar 297 000. Med tanke på att tjänstetillhandahållarna har varit verksamma på den svenska mobiltelemarknaden sedan 1999, är några hundra tusen kunder relativt få.

Omsättningen för mobila tjänster sjönk med 2 procent från 8,6 miljarder kronor till 8,4 miljarder kronor mellan första halvåret 2003 och första halvåret 2004. Det är första gången som omsättningen på mobilmarknaden inte visar på tillväxt. Eftersom dels antalet kunder inte minskar, dels trafiken i mobilnäten ökar, är omsättningsminskningen ytterligare ett tecken på att mobiltelefonipriserna har sjunkigt något.

Under första halvåret 2004 sändes 960 miljoner SMS, vilket är en ökning med 18 procent jämfört med första halvåret 2003. Under perioden sändes i genomsnitt 17,9 SMS per kund och månad. Antalet MMS som sändes under första halvåret 2004 var 10,7 miljoner, vilket är en ökning från 2,0 miljoner under motsvarande period ett år tidigare.

Enligt PTS uppskattning uppgår värdet på marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund till 1,96 miljarder kronor. Det innebär att värdet på marknaden har sjunkit med knappt 7 procent mot samma period 2003. Orsaken till att värdet på marknaden sjunker är att det pågår ett snabbt skifte från traditionella datakommunikationstjänster till framför allt IP-VPN.

Utvecklingen i totalt antalet kunder med Internetaccess verkar sedan ett par år har gått in i en stagnerande fas. Mellan sista december 2003 och sista juni 2004 minskade antalet kunder med 128 000, från 3 243 060 till 3 115 070. Hela minskningen återfinns inom uppringd access. Per den sista juni 2004 bedömer PTS att 1 011000 privata kunder med Internetaccess var uppkopplade via någon form av fast anslutning. Motsvarande siffra för sista juni 2003 var 764 000. Förhållandet mellan antalet privatkunder uppkopplade till Internet via någon form av fast anslutning och antalet hushåll i Sverige var nästan 23 procent den sista juni 2004, en ökning från17 procent på ett år. ADSL är den accessform som har störst antal kunder på marknaden för fasta anslutningar och står nu för 20 procent av den totala marknaden för privata Internetaccesser. Mellan sista juni 2003 och sista juni 2004 ökade antalet privatkunder till ADSL med 34 procent, från 419 900 till 560 700. LAN-nät och kabel-tv-nät hade 7 respektive 8 procent vardera av den totala privatmarknaden.
Bilaga - tabeller
Bilaga - tabeller