Framväxten av marknaden för mobila innehållstjänster - PTS-ER-2005:8 - februari 2005

2005-02-22

Förutsättningarna för framväxten av mobila innehållstjänster i Sverige är goda. Vi har en hög penetration av mobiltelefoni med en hög andel traditionellt abonnemang, en rekordartad försäljning av mobiltelefoner, en hög grad av Internetanvändning och kännedom om att mobila innehållstjänster finns. Dessutom är vi världsbäst på 3G-täckning.

Men ändå har inte marknaden tagit fart. Flera intervjupersoner betonar att mobila innehållstjänster är en långsamt växande marknad.

Undersökningar visar att det användarna har i flera år efterfrågat är nyttotjänster, medan det är främst nöjestjänster som finns på marknaden idag. PTS individundersökning visar även att en stor andel, över 40 % i åldersgrupperna 51-75 år, känner till de mobila innehållstjänsterna, men inte använder dem. Beaktar man även resultatet av PTS undersökning av konsumenternas informationsbehov, som visar att omkring två tredjedelar av konsumenterna tror att det är dyrt med mobiltelefoni och de förstår inte vad de ska med alla finesser till, inser man att det gäller för marknadens aktörer att kunna visa på nyttan med tjänsterna för att marknaden ska kunna utvecklas positivt.

Det finns bland användarna av tjänsterna en brist i kunskapen om hur tjänsterna ska användas. I stor utsträckning beror t ex upplevda lurendrejerier på handhavandeproblem och ovana hos användarna. Operatörerna får ta ansvar för att tjänsterna upplevs som krångliga och otydliga. Att ge mer utbildning i butiken i samband med köp, är något operatörerna skulle kunna överväga att samarbeta med sina återförsäljare om.

Myndigheterna kan informera genom prisjämförelser och goda råd om vad man bör tänka på som konsument av mobila innehållstjänster.

För att öka konsumenternas möjlighet till kontroll av såväl sina kostnader som användning, har PTS föreslagit ändringar i lagen för elektronisk kommunikation. Ändringarna innebär att även mobiloperatörer ska omfattas av såväl skyldighet att tillhandahålla specificerad telefonräkning som samtals- och kreditspärrar.

Det finns ett behov till ökat samarbete mellan aktörerna. PTS publicerade Stelacons rapport i december och bjöd in till ett välbesökt möte kring mobila innehållstjänster i januari. Det behövs ett samarbetsforum där marknadens aktörer kan mötas och ta fram gemensamma handlingsplaner, riktlinjer etc och där myndigheter kan vara samtalspartner.