Svensk telemarknad första halvåret 2005 - PTS-ER-2005:40

2005-12-06

Totalt omsatte slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige 24,5 miljarder kronor under första halvåret 2005, vilket innebär att slutkundsmarknaden totalt minskade med 0,3 procent vid en jämförelse med första halvåret 2004.

Den sista juni 2005 fanns det 5 683 000 fasta telefonabonnemang i Sverige, varav 5 363 000 PSTN-abonnemang. Då tillhandahölls knappt 14 procent av det totala antalet telefonabonnemang av en annan operatör än TeliaSonera, vilket är en ökning med 12,5 procentenheter från sista juni 2004. Ökningen beror till största del på införandet av återförsäljarprodukten grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA), vilken PTS under februari 2005 beslutade att TeliaSonera är skyldig att erbjuda. GTA gör det möjligt för andra operatörer att fakturera abonnemangsavgiften till slutkunden. Under våren 2005 har försäljningen varit omfattande och antalet uppgick i juni 2005 till 645 000 abonnemangskunder. Resterande ökning återfinns inom den IP-baserade telefonin. Det fanns 126 000 abonnemang för IP-baserad telefoni den sista juni 2005, vilket motsvarar en ökning med 123 procent sedan sista juni 2004 då antalet var 56 000. Det stora flertalet, 119 000, var hushållskunder. Den sista juni 2005 fanns det 4 254 000 hushållskunder av fast telefoni varav 44 procent valt att ringa med en alternativ operatör till TeliaSonera.

Marknadsvärdet för fasta samtalstjänster uppgick under första halvåret 2005 till 11,3 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljard mindre än under samma period 2004. Marknaden för fasta samtalstjänster uppvisar med andra ord en negativ tillväxt på 7 procent.

PTS har från och med denna rapport ändrat definitionen för hur länge ett kontantkort får vara inaktivt för att räknas in i det statistiska underlaget. Förändringen medför en justering i antalet mobilabonnemang. Med den nya tremånadsdefinitionen var antalet mobilabonnemang 8 981 000 den sista juni 2005, vilket motsvarar cirka 11 procent färre mobilabonnemang än om den tidigare definitionen hade använts.

Den årliga tillväxten för mobilabonnemang har legat på en relativt stabilt nivå på runt tio procent under de senaste åren. Mellan första halvåret 2004 och första halvåret 2005 ökade antalet mobilabonnemang (kontraktsabonnemang och kontantkort) med knappt 7 procent, med andra ord något mindre än tidigare.

Tjänstetillhandahållarna av mobila samtalstjänster fortsätter att vara små, med en sammanlagd marknadsandel på 3 procent av det totala antalet mobilabonnemang, vilket motsvarar 268 000.

Antalet trafikminuter i de mobila näten ökade kraftigt, med 31 procent, mellan första halvåret 2004 och första halvåret 2005. Mellan motsvarande period 2003 och 2004 låg tillväxten i trafik på endast 10 procent. Att trafiken i näten ökar så mycket trots att förändringen i andelen svenskar som använder mobiltelefon är marginell, visar tydligt att vi använder mobilen allt mer. Framför allt är det privatkunder som ringer mer. En viktig orsak till att den relativt stora ökningen sker nu beror på att det under 2004 och 2005 blivit allt billigare att ringa med mobiltelefon. Andelen mobil taltrafik av den totala taltrafiken (dvs. den sammanlagda taltrafiken i fasta och mobila nät) var under perioden 22 procent, en ökning från drygt 18 procent under motsvarande period ett år tidigare.

Omsättningen för mobila samtalstjänster ökade med 2,6 procent från 7,9 miljarder kronor till 8,1 miljarder kronor mellan första halvåret 2004 och första halvåret 2005.

Enligt PTS uppskattning uppgår värdet på marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund till 2,00 miljarder kronor. Det innebär att värdet på marknaden har sjunkit med 6 procent mot samma period 2004. För första halvåret 2004 låg värdet på 2,14 miljarder kronor. Orsaken till att värdet på marknaden sjunker är att det pågår ett snabbt skifte från traditionella datakom-munikationstjänster till framför allt IP-VPN.

Utvecklingen i totalt antalet kunder med Internetaccess ökar igen efter ett par år med stagnation. Mellan sista juni 2004 och sista juni 2005 ökade antalet kunder med 8 procent, från 3 130 000 till 3 373 000. Den sista juni 2005 bedömer PTS att 1 468 000 hushållskunder med Internetaccess var uppkopplade via någon form av fast anslutning. Motsvarande antal kunder den sista juni 2004 var 1 013 000. Den sista juni 2005 var nästan 33 procent av hushållen uppkopplade till Internet via någon form av fast anslutning. Den sista juni 2004 var andelen 23 procent.

ADSL är den accessform som har störst antal hushållskunder på marknaden för fasta anslutningar och står nu för 62 procent av marknaden för fasta anslutningar och 30 procent av den totala marknaden för Internetaccesser till hushåll. Det är en andel som ökar. Kabel-tv-nät och LAN-nät hade 20 respektive 18 procent av marknaden för fasta anslutningar och 10 respektive 9 procent av den totala hushållsmarknaden. Mellan sista juni 2004 och sista juni 2005 ökade antalet hushållskunder med ADSL med 58 procent, från 576 000 till 908 000.

Den ekonomiska betydelsen av Internetaccess som tjänst på den svenska tele-marknaden fortsatte att stärkas under första halvåret 2005. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 3,68 miljarder kronor, vilket är drygt 13 procent mer än under första halvåret 2004 då omsättningen var 3,26 miljarder kronor. Framför allt är det avgifterna för fast anslutning som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 28 procent i värde under första halvåret 2005 jämfört med motsvarande period 2004. Intäkterna från fast anslutning, vilka uppgick till 3,01 miljarder kronor, utgör numera 82 procent av de totala intäkterna för Internet. Intäkterna för uppringt Internet uppgick till 0,6 miljarder kronor under första halvåret 2005 och minskar kontinuerligt.