Två år med lagen om elektronisk kommunikation - PTS-ER-2005:25

2005-06-07

Denna rapport behandlar hur PTS uppfyller målen för sektorn elektronisk kommunikation inom några områden. Områdena är utvalda så att de ska ge en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Syftet är att förbättra möjligheterna för PTS att uppfylla målen samt vara en effektiv myndighet som tydligt visar sina resultat och dess påverkan på marknaden. Rapportens struktur utgår från de fyra målområdena konsumenternas intresse i centrum, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation.

Införandet av lagen om elektronisk kommunikation, EkomL, har skapat möjligheter för PTS att komma tillrätta med många av problemen på marknaden. En ny uppgift i lagen är att PTS ska göra marknadsanalyser för att skapa en fungerande marknad på de områden där det kan konstateras att det föreligger konkurrensproblem. PTS är bland de sex snabbaste regleringsmyndigheterna i Europa med att genomföra detta arbete men har så långa överklagandeprocesser att de kan underminera en effektiv tillämpning av regelverket. En förändrad reglering som kortar ned processtiden skulle sannolikt leda till en högre måluppfyllelse inom samtliga målområden och är en förutsättning för att få ett snabbare införlivande av besluten.

Avsnittet om konsumenternas intresse i centrum behandlar utvecklingen av den fasta telefonin vad gäller priser, valmöjligheter och efterfrågan inom områdena förval, abonnemang och nummerportabilitet. Vidare behandlas en översyn som PTS gör över de insatser som görs för personer med funktionshinder. Översynen skall bl.a. resultatera i en handlingsplan för hur eventuella hinder för funktionshindrade att ta del av samma tjänsteutbud som befolkningen i övrigt kan minimeras. Slutligen beskriver PTS arbetet med myndighetens konsumentinformation.

I avsnittet om effektiv konkurrens behandlas några av de områden där PTS vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med konkurrensproblemen på marknaden, nämligen mobil terminering, UMTS-utbyggnaden, tillträde till accessnätet, IPtelefoni och abonnentupplysning.

Inom området effektivt resursutnyttjande redovisar PTS några sakområden som berör måluppfyllelsen. PTS har tilldelat en ny operatör tillstånd att införa ett nytt digitalt mobiltelefonisystem i 450 MHz-bandet och därigenom säkerställt att glesbygden får tillgång till mobil telefoni. PTS beslut om undantag från tillståndsplikt från viss radioanvändning har förenklat för användarna genom att de inte längre behöver söka tillstånd för sådan användning. Den nödvändiga frekvensomläggningen i 400 MHz bandet kan inte ske så länge Polisens radioanvändning av S 80-systemet blockerar en vital del av bandet.

Inom området säker kommunikation har PTS bl. a. informerat om vilka risker som finns i systemen och hur användarna ska bete sig för att undvika dem. PTS har vidare följt utvecklingen av tillgängligheten till bredband. Åtgärderna för att minska samhällets sårbarhet i fred och ökad beredskap i krig har inte bedömts vara godtagbara när det gäller förmågan att motstå väpnat angrepp, men delvis godtagbara när det gäller förmågan att motstå svåra påfrestningar på samhället i fred.