UMTS-utbyggnaden - delrapport 2005 - PTS-ER-2005:26 - 23 juni 2005

2005-06-23

Den 1 mars 2004 rapporterade UMTS-tillståndshavarna in hur de uppfyllde tillståndsvillkoren avseende befolkningstäckning. PTS gjorde därefter en bearbetning av underlagen och kunde konstatera att tillståndshavarna inte uppfyllde kraven på befolkningstäckning. Därefter meddelade PTS i en underrättelse tillståndshavarna att dessa inte uppfyllde villkoren. Av underrättelsen framgick att tillståndshavarna gavs en skälig tid för rättelse att uppfylla befolkningstäckningsvillkoren fram till den 1 december 2004.

I juni 2004 ansökte Hi3G, Vodafone, Svenska UMTS-licens AB (SULAB), Tele2 och TeliaSonera gemensamt om att tillståndsvillkoren skulle ändras. Operatörerna ansökte om förlängd tid för utbyggnaden till den 31 december 2007 (med stegvisa byggnationskrav för åren 2004 – 2006) och om en ändring av vissa tekniska parametrar (kravet på pilotsignal och ytsannolikhet). PTS fann i beslut den 7 december 2004 att samma avancerade tjänster med bibehållande av samma goda kvalitet skulle kunna tillhandahållas med en lägre pilotsignal inom områden utan tät bebyggelse. Ansökan om ändringar i övriga delar av tillståndsvillkoren avslogs.

PTS kunde i december 2004 konstatera att operatörerna inte heller vid denna tidpunkt hade uppnått täckning enligt tillståndsvillkoren. Mot bakgrund av den ändring av tillståndsvillkoren som ägt rum i december 2004 var det dock PTS uppfattning att tillståndshavarna på nytt måste underrättas om att de inte uppfyllde kraven i tillståndsvillkoren. Bolagen underrättades därför den 27 januari 2005 om att de senast den 28 februari 2005 skulle vidtaga rättelse och åstadkomma täckning enligt täckningsvillkoren. I underrättelsen lämnade PTS återigen information om att myndigheten skulle kunna komma att meddela förelägganden enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL) om rättelse inte vidtagits inom den angivna tiden och att eventuella förelägganden kan förenas med vite.

I mars 2005 begärde PTS in uppgifter om vilken befolkningstäckning tillståndshavarna hade uppnått per den 1 mars 2005. Av uppgifterna som kom in till PTS framgick det att Hi3G uppnått en befolkningstäckning uppgående till 7 694 072 personer, Vodafone 7 661 399 personer och SULAB 7 641 085 personer. Detta motsvarar respektive 87 %, 86 % och 86 % av 8 860 000 personer.

I juni 2005 ansökte Hi3G om ändrade tillståndsvillkor. Hi3G vill bl.a. ersätta det som återstår av 3G-utbyggnaden med täckning genom det kommande digitala mobiltelefoninätet i 450 MHz-bandet. PTS kommer att pröva ansökan och kommer att ge samtliga 3G-operatörer möjlighet att visa om de kan säkerställa den fortsatta 3G-utbyggnaden med alternativ teknik, utan att det försämrar för konsumenterna. PTS avvaktar således med att förelägga operatörerna vid vite att slutföra 3G-utbyggnaden. UMTS-utbyggnaden - Delrapport juni 2005

PTS har under 2003 och 2004 handlagt ett antal ärenden med begäran om beslut om samlokalisering i master. PTS har dock med den nuvarande samlokaliseringsbestämmelsen i 4 kap. 14 § EkomL begränsade möjligheter att förordna om samlokalisering.

Regeringen har den 17 februari 2005 tillsatt en utredning som med beaktande av relevanta aspekter skall undersöka behovet av ändrade regler för samutnyttjande av master m.m. som ingår i allmänna kommunikationsnät. PTS välkomnar detta initiativ och har, utan att föregripa utredningens arbete, föreslagit en ändring i 4 kap. 14 § EkomL. Förslaget går ut på att samlokaliseringsbestämmelsen inte görs beroende av att den operatör som vill få möjlighet till samlokalisering fått avslag på en bygglovsansökan. Vidare bör det vara tillräckligt att uppförandet av en parallell mast inte är ändamålsenligt. Detta skall jämföras med den nuvarande regleringen som kräver att det föreligger ett påtagligt behov av gemensamt utnyttjande samt att alternativa lokaliseringar är svåra att genomföra. Slutligen föreslår PTS att det skall finnas möjligheter att förplikta mastägande operatörer att tillgodose ansökningar om samlokaliseringar även om detta kräver en ombyggnation av masten.