En analys av hushållskunders substitution av traditionell fast telefoni med IP-baserad telefoni och mobil telefoni PTS-ER-2006:38

2006-11-10

Denna rapport har tagits fram som ett led i PTS arbete med analyser av marknader enligt 8 kap. 5 och 6 §§ EkomL.

Enligt etablerad rättspraxis omfattar en relevant produkt- eller tjänstemarknad alla produkter respektive tjänster som i tillfredsställande mån på grund av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen, av köparna betraktas som utbytbara eller substituerbara.

I denna rapport undersöks huruvida olika kategorier av IP-baserad telefoni respektive mobil telefoni utgör substitut till den traditionella fasta telefonin och om de i så fall bör inkluderas i de marknader som dels avser tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt för hushåll, dels marknaden för allmänt tillgängliga lokala och/eller nationella telefonitjänster som tillhandahålls via en fast anslutningspunkt för hushåll. I rapporten delas IP-baserad telefoni in i fyra kategorier, där en viktig skiljelinje är om leverantören kontrollerar accessnätet eller inte.

Substitutionsanalysen har genomförts i tre steg.

För det första beskrivs utvecklingen under senare år vad gäller förändringar i pris och i kvantitet för traditionell fast telefoni, mobil telefoni och IP-baserad telefoni. Syftet är att skapa en bild av hur efterfrågan för de olika slagen av telefoni har förändrats, både vad gäller abonnemang och telefonitjänster, egentligen trafikminuter, för att på det sättet få en förståelse för omfattningen av hushållskundernas substitution mellan de olika slagen av telefoni.

För det andra jämförs egenskaperna hos respektive slag av telefoni för att se om de ur en hushållskunds perspektiv kan uppfattas som utbytbara med varandra. Utgångspunkten för jämförelsen är de egenskaper som användes i första generationens SMP-beslut för att avgränsa de aktuella produktmarknaderna. Därutöver beaktas ytterligare ett antal egenskaper vilka bedöms vara av intresse för konsumenters uppfattning om huruvida de olika slagen av telefoni är utbytbara med varandra.

För det tredje diskuteras faktorer som kan påverka hushållskunders framtida substitution av traditionell fast telefoni med mobil telefoni och/eller någon form av IP-baserad telefoni.

Den sammanfattande bedömningen är att det finns skäl att betrakta den kategori av IP-baserad telefoni som erbjuds av leverantörer som kontrollerar accessnätet som i tillfredsställande mån utbytbar med traditionell fast telefoni. När det gäller övriga kategorier av IP-baserad telefoni och mobil telefoni är den sammanfattande bedömningen att de inte i tillfredsställande mån är utbytbara med traditionell fast telefoni.

Implikationerna av denna bedömning är delvis avhängigt hur kommissionens rekommendation om relevanta marknader kommer att se ut vid tidpunkten för nästa generations SMP-beslut. I förhållande till den nu gällande rekommendationen är implikationen att IP-baserad telefoni som erbjuds av leverantörer som kontrollerar accessnätet bör inkluderas dels i marknad 1 och marknad 3. I förhållande till det förslag om ny rekommendation är implikationen att IP-baserad telefoni som erbjuds av leverantörer som kontrollerar accessnätet bör inkluderas i marknad 1.