Konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området för elektronisk kommunikation 2005/2006 - delrapport - PTS-ER-2006:28

2006-06-30

PTS har av regeringen enligt regleringsbrev för 2006 (regeringsuppdrag 5) fått i uppdrag att redovisa konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde inklusive en redovisning av om vidtagna tillsynsåtgärder ger avsedd effekt och leder till en förbättrad konkurrenssituation. Myndigheten skall vidare redovisa arten och omfattningen av de klagomål som framförts till Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket och till myndigheten.

I denna rapport beskrivs enbart den del som avser konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation, särskilt i fråga om de hinder för marknadstillträde som PTS har uppmärksammat inklusive redovisning av vidtagna tillsynsåtgärder. Den del av uppdraget som avser klagomål redovisas i separat rapport.

Rapporten har skrivits med utgångspunkt i de marknader som analyserats och identifierats av enheten för marknadsskyldigheter, med tyngdpunkt på de marknader där skyldigheter ålagts, vilka utgör grunden för PTS tillsynsarbete.

Andelen fasta abonnemang som tillhandahålls av annan operatör än TeliaSonera har ökat. Ökningen beror till största del på införandet av återförsäljarprodukten grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA), vilken har gjort det möjligt för fler operatörer att fakturera abonnemangsavgiften. Under 2005 har försäljningen varit omfattande och antalet uppgick i december 2005 till 854 000 abonnemangskunder. Resterande ökning återfinns inom den IP-baserade telefonin.

PTS tillsyn av GTA syftar till att förbättra rörligheten på GTA-marknaden samt att öka kvaliteten i och tillgängligheten till abonnemangstjänsten. Effekterna på konkurrensen bör bli positiva då tillsynsåtgärderna bl.a. syftar till färre hinder för beställning av GTA, lägre avgifter för operatörerna samt kvalitetsförbättringar och tillgång till likvärdiga tilläggstjänster.

Vad gäller Internetaccesser till hushåll fortsätter trenden med växande andel fasta anslutningar. Enligt den statistik som redovisats av operatörerna är antalet fasta accesser i slutet av 2005 för första gången fler än antalet uppringda accesser. Av de fasta anslutningarna står xDSL för 64 procent av den totala marknaden för fasta Internetaccesser till hushåll.

Tillträde till TeliaSoneras telestationer är en förutsättning för att andra operatörer ska kunna erbjuda xDSL-tjänster via LLUB och därmed avgörande för marknadsutvecklingen och konkurrenssituationen för bredband genom det traditionella accessnätet. Många av TeliaSoneras telestationer kräver idag stationsanpassningar för att kunna tillhandahålla ytterligare kapacitet, t.ex. för att ge andra operatörer tillträde till accessnätet genom LLUB. Sedan den 1 mars 2006 erbjuder sig TeliaSonera att på begäran utreda alla typer av stationsanpassningar, utökningar etc. TeliaSoneras ändrade inställning har inneburit att fokus i tillsynen flyttats från frågan om vad som kan anses utgöra en rimlig begäran, till att istället bli en fråga om hur kostnaderna för stationsanpassningar ska fördelas.

PTS tillsyn av LLUB syftar till att förbättra förutsättningarna för operatörer att få tillgång till nödvändig infrastruktur för att kunna tillhandahålla bl.a. bredbandstjänster samt att öka kvaliteten i och tillgängligheten till LLUB-tjänster. Effekterna på konkurrensen bör bli positiva då tillsynsåtgärderna bl.a. syftar till att operatörer ska kunna få tillträde till fler telestationer, priser som ger korrekt investeringsincitament för operatörerna samt tillgång till likvärdig information. Tillsynen syftar även till att slutkunder i slutänden ska få bättre utbud av tjänster.

PTS uppfattning är att tillgången till LLUB- och bitströmstillträde långsiktigt ger förutsättningar att komma till rätta med de konkurrensproblem som idag förekommer på bredbandsområdet. Att PTS skyldighetsbeslut på bitströmsmarknaden under lång tid varit inhiberat och då TeliaSonera inte på frivillig väg tillhandahållit en bitströmsprodukt som motsvarar vad marknadsaktörerna efterfrågar samt då TeliaSonera dessutom har begränsat tillgången till bolagets återförsäljarprodukter har detta inneburit begränsningar i framväxten av konkurrens, vilket riskerar att få allvarliga konsekvenser för slutkunderna och samhället både på kort och lång sikt. Sedan länsrätten genom dom den 20 april 2006 avslagit TeliaSoneras överklagande gäller PTS skyldighetsbeslut avseende bitström och tillsyn har kunnat inledas. TeliaSonera ska den 21 juli 2006 tillhandahålla ett referenserbjudande över bitströmsprodukter. Bitström kan på sikt leda till att fler operatörer kan etablera sig på fler platser i landet och till att konsumenternas valmöjligheter därmed ökar. Det är ännu för tidigt att uttala sig om effekterna av den inledda tillsynen på bitströmsområdet.

PTS har i december 2005 beslutat om skyldigheter för Teracom i syfte att ge andra företag möjlighet att konkurrera på marknaderna för överföring av marksänd TV och ljudradio. Besluten öppnar dessa marknader för konkurrens och syftar till att ge andra företag rimliga villkor för att använda Teracoms marknät för att överföra TV och radio. Vad myndigheten känner till har åtminstone en aktör har begärt tillträde och tecknat avtal med Teracom sedan skyldighetsbesluten fattades. Det är ännu för tidigt att uttala sig om effekterna av den inledda tillsynen på broadcastingområdet.