Nya förutsättningar för samtrafik PTS-ER 2006:45

2006-11-09

I början av år 2004 genomförde Post- och telestyrelsen (PTS) den första marknadsanalysomgången, enligt Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation EkomL), av samtrafikmarknaderna i fasta och mobila telefonnät. En revidering av dessa analyser är nu aktuell, där bland annat en ny rekommendation avseende relevanta marknader och SMP-bedömningar, från EU-kommissionen, ligger till grund för arbetet.
Utbyte av trafik mellan operatörer, däribland samtrafik för telefoni, är en förutsättning för att företag och hushåll skall kunna utnyttja en mångfald av elektroniska kommunikationstjänster och det ligger inom regleringsmyndighetens ansvar att försäkra denna mångfald och funktion. Idag görs det bland annat genom att operatörerna på de definierade samtrafikmarknaderna är ålagda skyldigheter om att bedriva samtrafik med varandra, i kombination med prisreglerade samtrafiktjänster.
För närvarande sker en omfattande förändring av tjänsteproduktionen till följd av att allt fler aktörer utvecklar IP-baserade kommunikationsnät. Målsättningen är att
samla all trafik i ett gemensamt transportnät och att utveckla en accessnätsinfrastruktur där många tjänster kan nå slutanvändarna genom flera olika accessnät. Samtidigt möjliggörs en separation av tjänsteproduktionen och infrastrukturen som kan medföra att tjänst och accessnät inte behöver vara så nära knutna till varandra som de är idag. Drivkrafterna bakom de IP-baserade näten är främst kostnadsreduceringar och behovet av ett nät som kan tillgodose morgondagens mer avancerade IP-tjänster. Även om uppgraderingar av operatörernas nät pågår har detta ännu inte förändrat operatörernas samtrafik för telefonitjänster.

De nya näten kommer också att medföra att utbytet av trafik sker på nya sätt och sannolikt med nya sammankopplingspunkter. Detta tillsammans med sänkta produktionskostnader medger i sin tur att nya samarbetsformer kan utvecklas, däribland nya affärsmodeller. En sådan möjlig utveckling ställer krav på att såväl befintlig som kommande reglering inte motverkar denna utveckling utan stimulerar dels utbyggnaden av den nya infrastrukturen, dels en framtida effektiv konkurrenssituation. Under förutsättning att nuvarande affärsmodeller för samtrafik trots allt består är det troligt att dessa nätinvesteringar och förändringar av trafikflöden innebär andra kostnader, vilket kräver förändringar av nuvarande LRIC-modell.
Enligt den information som PTS inhämtat och sammanställt för denna analys av framtida samtrafiksituation, finns det risker för att marknadsmakt utnyttjas och konkurrens snedvrids även i de framtida IP-baserade kommunikationsnäten. Enligt PTS är det dock främst tillgången och kontrollen av accessnäten som är flaskhalsen och som kan ha en hämmande inverkan på utvecklingen av både utbyte av trafik och tjänsteutvecklingen. Däremot kan PTS konstatera att den befintliga regleringen av samtrafikmarknaderna sannolikt kommer att leva kvar i de kretskopplade näten under överskådlig framtid, men att det samtidigt kan finnas en risk i att nuvarande generella och detaljerade samtrafikreglering inverkar Nya förutsättningar för samtrafik 4 Post- och telestyrelsen negativt på utvecklingen av nya affärsmodeller för samtrafik. Dagens samtrafiksituation är resurskrävande för operatörerna. Det behövs en aktiv dialog mellan marknadens aktörer om hur samtrafik skall bedrivas i framtiden.
Förändringar i utbytet av trafik mellan operatörer ger möjlighet att ta initiativ för att förändra nuvarande situation för samtrafik. Förutom samtrafikmarknaderna bedömer PTS att utvecklingen av de nya näten även påverkar utformningen och behovet av särskilda skyldigheter inom andra områden som förval, GTA, LLUB och Bitström.
Förutom att se över ovan nämnda områden anser PTS också att det är viktigt att en dialog mellan såväl berörda operatörer, som mellan operatörer och PTS påbörjas
så snart som möjligt. Detta för att samtliga parter skall arbeta mot en gemensam målbild och försäkra sig om en gynnsam utveckling av såväl framtida infrastruktur som konkurrenssituation.