Policy för tillträdesreglering i accessnät - PTS-ER-2006:26 (kort)

2006-07-10

PTS har tagit fram en policy för tillträdesreglering i accessnät. Området är av stor betydelse för konkurrensutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation. Policyn är en del av PTS övergripande arbete med att skapa ökad förutsebarhet och insyn kring myndighetens strategier och agerande i regleringsrelaterade frågor. Dokumentet har samråtts med marknaden under våren 2006.