Så efterfrågar vi elektronisk kommunikation - en individundersökning 2006 - PTS-ER-2006:47

2006-11-30

Fast telefoni – operatör för abonnemang

 • Sex procent av Sveriges befolkning 16-75 år saknar fast telefoni i hemmet. Det är en ökning jämfört med 2005. Ökningen sker främst bland de som bor i hushåll med endast unga hushållsmedlemmar (alla är under 26 år).
 • Drygt en av tre uppger en annan operatör för abonnemanget än TeliaSonera.
 • Två av tre är nöjda med sin operatör för abonnemanget, en högre andel än 2005.
 • Två av tre köper andra tjänster av den operatör de har för abonnemanget, främst mobiltelefoni och bredband. Andelen som köper bredband och TV av samma operatör som för abonnemanget har ökat.
 • Nio av tio uppger att de kände till möjligheten att byta operatör för abonnemanget och fler vet vad denna möjlighet innebär i år jämfört med 2005.
 • Drygt fyra av tio av de som uppger att de bytt operatör för abonnemanget blev kontaktad av operatören och fick ett fördelaktigt erbjudande. Man byter också för att få en lägre kostnad för abonnemanget.
 • Drygt hälften anger som skäl till att inte byta abonnemangsoperatör att man är nöjd med den operatör man har. Andelen har ökat sedan 2005.

Fast telefoni - operatör för samtalen

 • De vanligaste operatörerna för samtalen för fast telefoni är fortfarande TeliaSonera och Tele2. De mindre operatörerna har dock en större andel av användarna jämfört med 2005. TeliaSoneras andel av marknaden är tillbaka på den tidigare nivån efter en nedgång 2005. Även Bredbandsbolaget och ComHem har ökat sina andelar.
 • Sju av tio är nöjda med sin samtalsoperatör, en ökning jämfört med 2005.
 • Hälften har gjort ett eget, aktivt byte av samtalsoperatör någon gång, samma andel som 2005.
 • Det vanligaste sättet att ringa utlandssamtal är att ringa som vanligt.

Allmänna frågor om fast telefoni

 • Nästan hälften uppger att de har ett abonnemang för fast telefoni utan minutavgift för alla eller vissa samtal, samma andel som 2005.
 • Tre procent uppger att de blivit ansluten till en operatör för abonnemang och/eller samtal utan att be om det, samma andel som 2005.
 • Den operatör som användarna valde senast har de oftast blivit uppmärksammade på genom att operatören ringde upp.
 • Nästan fyra av tio sluter endast muntligt avtal med operatören via telefon. Andelen är oförändrad jämfört med 2005.
 • Två av tio upplevde någon form av problem vid senaste operatörsbytet.

Mobil telefoni

 • Drygt nio av tio använder mobiltelefon, en oförändrad andel jämfört med 2004.
 • Nästan sex av tio som har barn under 16 år i hushållet uppger att något eller flera av barnen har mobiltelefon med eget abonnemang, samma andel som 2005. Andelen som uppger att tre eller fler barn använder mobiltelefon har dock ökat jämfört med 2005.
 • Sju procent uppger att de övergått till att endast använda mobiltelefon, en ökning jämfört med 2005.
 • Att endast använda mobiltelefon är vanligast i åldersgruppen 21-30 år.
 • Tre av tio mobiltelefonanvändare använder ett abonnemang som arbetsgivaren/eget företag/annan organisation betalar helt eller delvis.
 • Andelen som använder traditionellt mobilabonnemang för sina privata samtal har ökat och andelen som använder kontantkort har minskat jämfört med 2005. Traditionellt abonnemang dominerar nu även bland de som betalar abonnemanget privat.
 • TeliaSonera, Tele2/Comviq och Telenor (tidigare Vodafone) är fortfarande dominerande operatörer på mobilmarknaden. Telenor och operatören 3 har ökat sin andel jämfört med 2005.
 • Sju av tio är nöjda med sin mobiloperatör, en högre andel än 2005.
 • Knappt en av tio har bytt mobiloperatör under de senaste 6 månaderna, en oförändrad andel jämfört med 2005. Av dessa anser tre av fyra att bytet fungerat utan problem. Sju av tio använde nummerportabilitet, d v s möjligheten att behålla sitt telefonnummer. Andelen har ökat sedan 2004.
 • Sju av tio använder mobiltelefonen när de är utomlands, en högre andel än 2005. Av dessa har endast 15 procent studerat priserna för olika mobiloperatörer innan utlandsresan, vilket ändå är en högre andel än 2005.
 • Två av tre mobiltelefonanvändare har använt innehållstjänster som är tillgängliga för mobiltelefon. Vanligast är sändning/mottagning av bilder/MMS, som också har ökat.
 • Alltfler använder SMS: Nästan en av fyra mobilanvändare skickar SMS privat minst en gång per dag.
 • Drygt hälften av de som använder SMS har upplevt problem vid användningen. Det vanligaste är leveransproblem.
 • Drygt fyra av tio mobilanvändare skickar MMS privat, en ökning jämfört med 2005.

Internet

 • Åttiofem procent av Sveriges befolkning 16-75 år använder Internet, vilket är en ökning jämfört med föregående års undersökningar. Andelen användare har ökat i den äldsta åldersgruppen 61-75 år och frekvensen i användandet har ökat i åldersgrupperna mellan 21-60 år.
 • Åtta av tio Internetanvändare har lämnat personuppgifter på Internet, en ökning jämfört med tidigare år.
 • Drygt åtta av tio i Sveriges befolkning 16-75 år har tillgång till Internet i hemmet.
 • Nästan tre av tio Internetanvändare har tillgång till trådlös uppkoppling i hemmet, en högre andel än 2005.
 • TeliaSonera är största operatör för Internet i hemmet och har också ökat igen efter en nedgång 2005. Bredbandsbolaget är näst största operatör i årets undersökning.
 • Sex av tio är nöjda med sin Internetoperatör, en ökning jämfört med 2005.
 • Tio procent har bytt Internetoperatör de senaste sex månaderna, en oförändrad andel jämfört med 2005. De vanligaste skälen är önskemål om bredband och att få ett lägre pris på abonnemanget.
 • Sex av tio tycker att det gick snabbt att bli ansluten till Internet och att allt blev rätt.
 • Sex av tio av Sveriges befolkning 16-75 år har bredbandsanslutning till Internet, en markant ökning jämfört med 2005.
 • Av de som inte har bredband uppger två av tio att skälet är att bredband inte erbjuds i bostadsområdet.
 • Nästan sex av tio Internetanvändare har drabbats av problem vid Internetuppkoppling under de senaste sex månaderna. Det vanligaste problemet, som drabbat drygt fyra av tio, är SPAM.
 • Nio av tio med Internetabonnemang i hemmet har vidtagit någon åtgärd för att skydda hushållets dator. Framförallt används antivirusprogram, brandvägg eller säkerhetspaket. Vanligt är också att man uppdaterar datorns operativsystem.
 • Fjorton procent av Sveriges befolkning 16-75 år använder bredbandet för IP-telefoni, en högre andel än 2005. Av dessa har hälften inte fått någon information om hur nödnumret 112 fungerar när man ringer via IP-telefoni.

Digital-TV

 • Sex av tio uppger att hushållet har tillgång till digital-TV i året-runt-bostaden, en högre andel än 2005.
 • Var tredje uppger Boxer som operatör för digital-TV i sin året-runt-bostad.

Personlig integritet och strålning

 • Nästan en av fyra har någon gång avstått från att använda Internet, e-post eller mobiltelefoni på grund av oro för sin personliga integritet. Vanligast är att man avstår från Internetanvändning.
 • Oron för strålning har minskat generellt, men framförallt oron för strålning från basstationer för mobiltelefoni och kraftledningar. Strålning från mobiltelefoni oroar störst andel av befolkningen.
 • Av de som oroar sig för strålningen från mobiltelefoner uppger en större andel i år än 2005 att detta inte påverkar deras beteende. Den vanligaste åtgärden är att försöka hålla korta samtal i mobiltelefon, vilket knappt hälften uppger. Detta är färre än 2005.