Allmänhetens klagomål på området för elektronisk kommunikation, januari-april 2007 - PTS-ER-2007:19

2007-06-28

Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar årligen på uppdrag av regeringen vilken sort och hur många klagomål från allmänheten som framförts till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Konsumentverket (KOV) och till PTS. Enligt årets uppdrag redovisas i denna rapport även en sammanfattning av de klagomål som har kommit in till Konsumenternas tele- och Internetbyrå (KTIB).