Individundersökningen 2007 - svenskarnas användning av Internet och telefoni - PTS-ER-2007:26 - 28 november 2007

2007-11-28

Fast telefoni – operatör för abonnemang

 • Sex procent av Sveriges befolkning 16-75 år saknar fast telefoni i hemmet, ett oförändrat resultat jämfört med 2006.
 • Fyra av tio uppger en annan operatör för abonnemanget än TeliaSonera, en oförändrad andel jämfört med 2006.
 • Sju av tio är nöjda med sin operatör för abonnemanget, en högre andel än 2006.
 • Sju av tio köper andra tjänster av den operatör de har för abonnemanget, främst bredband och mobiltelefoni. Andelen som köper andra tjänster av operatören har ökat.
 • Nio av tio uppger att de kände till möjligheten att byta operatör för abonnemanget, en obetydligt lägre andel jämfört med 2006.

Fast telefoni - operatör för samtalen

 • De vanligaste operatörerna för samtalen för fast telefoni är fortfarande TeliaSonera och Tele2. Marknadsandelarna för TeliaSonera och Tele2 ligger kvar på samma nivå som 2006. ComHem har ökat sin andel något jämfört med 2006.
 • Sju av tio är nöjda med sin samtalsoperatör, en oförändrad andel jämfört med 2006. Andelen uttalat missnöjda har dock minskat något.
 • Hälften har gjort ett eget, aktivt byte av samtalsoperatör någon gång, samma andel som 2006.
 • Det vanligaste sättet att ringa utlandssamtal är att ringa som vanligt.
 • Sex av tio känner inte till vilken öppningsavgift hushållet har för samtal inom fast telefoni.

Byte av abonnemangs- eller samtalsoperatör

 • Fyra procent av de som har fast telefoni uppger att de blivit ansluten till en operatör för abonnemang och/eller samtal utan att be om det, samma andel som 2006.
 • Nästan fyra av tio av de som uppger att de bytt operatör för abonnemanget och/eller samtalen blev uppmärksammade på den aktuella operatören genom att denna ringde upp. Andelen har dock minskat något jämfört med 2005.
 • Två av tre som bytt operatör för abonnemang och/eller samtal anser att allt blev rätt och att bytet skedde snabbt, en oförändrad andel jämfört med 2006.
 • Hälften anger som skäl till att inte byta abonnemangs- och/eller samtalsoperatör att man är nöjd med den operatör man har.

IP-/bredbandstelefoni

 • Två av tio i Sveriges befolkning 16-75 år använder IP-telefoni i hushållet.
 • Drygt fyra av tio IP-telefonianvändare har haft problem. Det vanligaste problemet är svag ljudkvalitet, som en av fyra uppger.
 • Av de som använder IP-telefoni har fyra av tio redan avstått från fast telefoni i hushållet.

Mobil telefoni

 • Drygt nio av tio använder mobiltelefon. Andelen har ökat något jämfört med 2006. 
 • Nästan sex av tio som har barn under 16 år i hushållet uppger att något eller flera av barnen har mobiltelefon med eget abonnemang, en oförändrad andel jämfört med 2006. 
 • Sju procent uppger att de övergått till att endast använda mobiltelefon, samma andel som 2006.
 • Att endast använda mobiltelefon är vanligast i åldersgruppen 21-30 år.
 • Tre av tio mobiltelefonanvändare använder ett abonnemang som arbetsgivaren/eget företag/annan organisation betalar helt eller delvis.
 • Andelen som använder traditionellt mobilabonnemang för sina privata samtal har ökat och andelen som använder kontantkort har minskat jämfört med 2006. Det gäller både för de som betalar abonnemanget privat och för de vars arbetsgivare/företag/annan organisation betalar.
 • TeliaSonera, Tele2/Comviq och Telenor är fortfarande dominerande operatörer på mobilmarknaden. Marknadsandelarna ligger still jämfört med 2006.
 • Tre av fyra är nöjda med sin mobiloperatör, en högre andel än 2006.
 • Knappt en av tio har bytt mobiloperatör under de senaste 6 månaderna, en oförändrad andel jämfört med 2006. Av dessa anser två av tre att bytet fungerat utan problem, en lägre andel än 2006.
 • Tre av fyra använde nummerportabilitet, d v s möjligheten att behålla sitt telefonnummer vid bytet. Andelen har ökat sedan 2005.
 • Fjorton procent har bytt abonnemangsform utan att byta operatör.
 • Sju av tio använder mobiltelefonen när de är utomlands, en oförändrad andel jämfört med 2006. Av dessa har 24 procent studerat priserna för olika mobiloperatörer innan utlandsresan, vilket är en högre andel än 2006.
 • Två av tre mobiltelefonanvändare har använt innehållstjänster som är tillgängliga för mobiltelefon de senaste 6 månaderna. Vanligast är sändning/mottagning av bilder/MMS.
 • Alltfler använder SMS: Tre av tio mobilanvändare skickar SMS privat minst en gång per dag.
 • Drygt hälften av de som använder SMS har upplevt problem vid användningen. Det vanligaste är leveransproblem.
 • Drygt fem av tio mobilanvändare skickar MMS privat, en ökning jämfört med 2006.
 • Av de som inte använder mobiltelefon uppger hälften att de inte har något behov av detta.

Internet

 • Åttiosju procent av Sveriges befolkning 16-75 år använder Internet, en oförändrad andel jämfört med 2006. Andelen som använder Internet i stort sett varje dag har dock ökat, främst i de äldre åldersgrupperna 51-75 år.
 • Åtta av tio Internetanvändare har lämnat personuppgifter på Internet det senaste året, en oförändrad andel jämfört med 2006.
 • Sju procent av Sveriges befolkning 16-75 år har använt Hotspot. För majoriteten är dock företeelsen okänd.
 • Åttiofyra procent av Sveriges befolkning 16-75 år har tillgång till Internet i hemmet, en ökning jämfört med 2006.
 • Nästan fyra av tio Internetanvändare har tillgång till trådlös uppkoppling i hemmet, en högre andel än 2006. 
 • TeliaSonera är största operatör för Internet i hemmet. Bredbandsbolaget är näst största operatör i årets undersökning, tätt följd av ComHem. Andelen som använder Glocalnet har ökat sedan 2006.
 • Sex av tio är nöjda med sin Internetoperatör, en oförändrad andel jämfört med 2006.
 • Tio procent har bytt Internetoperatör de senaste sex månaderna, en oförändrad andel jämfört med 2006. Det vanligaste skälet är att få ett lägre pris på abonnemanget. 
 • Drygt hälften tycker att det gick snabbt att bli ansluten till Internet och att allt blev rätt. Drygt tre av tio tycker att det tog lång tid att bli ansluten eller har upplevt problem vid bytet.
 • Nästan sju av tio av Sveriges befolkning 16-75 år har bredbandsanslutning till Internet, en markant ökning jämfört med 2006. 
 • Tre procent av Sveriges befolkning 16-75 år använder instickskort för att ansluta till Internet.
 • Av de som har uppringd anslutning uppger nästan två av tio att skälet till att de inte har bredband är att bredband inte erbjuds i bostadsområdet.
 • Nästan sex av tio Internetanvändare har drabbats av problem vid Internetuppkoppling under de senaste sex månaderna. Det vanligaste problemet, som drabbat drygt en av fyra, är virus.
 • Nio av tio med Internetabonnemang i hemmet har vidtagit någon åtgärd för att skydda hushållets dator, en oförändrad andel jämfört med 2006. Framförallt används antivirusprogram, brandvägg eller säkerhetspaket. Vanligt är också att man uppdaterar datorns operativsystem.