Konkurrenssituationen 2006 på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation - PTS-ER-2007:2

2007-02-22

Hinder för marknadstillträde och effekter av PTS åtgärder

Denna rapport avser en del av Post- och telestyrelsens (PTS) regeringsuppdrag nr 5 för år 2006, att redovisa konkurrenssituationen på olika delmarknader inom området elektronisk kommunikation.

Rapportens innehåll

Rapporten tar upp konkurrensen på olika delmarknader inom området för elektronisk kommunikation, samt de åtgärder som PTS vidtagit under året och effekter av dessa. Rapporten tar också upp konkurrenslagstiftningens inverkan på marknaden. I rapporten konstateras att många av PTS beslut inte slutligt prövats i domstol. Tillsyn har inte kunnat bedrivas då besluten varit inhiberade, men regleringsprocessens belysning av frågorna kan ändå i vissa fall ha inverkat positivt på konkurrensen.

USO-beslutet

PTS beslut om samhällsomfattande tjänster hade inte prövats i domstol under 2006. PTS följde dock noga utvecklingen när det gäller tillgången till telefoni under året och PTS bedömer att alla som idag begär det kan få tillgång till en anslutning, antingen via koppar, fiber eller fastmobil teknik, där GSM-nätet används för att nå den sista biten fram till kunden.

Samtrafik, mobil terminering och roaming

Överklaganden och inhibition av PTS beslut har medfört att priserna både för samtrafik i det fasta nätet och för mobil terminering överstiger de kostnadsorienterade priser som skyldighetsbesluten avser. Vidare går det inte att med nuvarande regelverk komma åt de konstaterade problemen på nationell nivå på marknaden för internationell roaming, men frågorna har utvecklats positivt under 2006.

Bitström

Vad avser bitström, där beslutet nu vunnit laga kraft men varit inhiberat under 2006, så konstaterar PTS att dessa produkter är av mycket stor betydelse för att konkurrens skall kunna uppstå i områden med små och medelstora telestationer.

GTA, LLUB samt hyrda förbindelser

Avseende beslut som vunnit laga kraft under 2006 så har PTS kunnat arbeta med tillsyn och tvistlösning. Detta arbete har bl. a. gällt villkoren för Grossistprodukt för telefoniabonnemang (GTA) och Local Loop Unbundling (LLUB) vilka har bidragit till konkurrensen då operatörerna på marknaden fått effektivare och mer likvärdiga förutsättningar att hyra ledning och erbjuda abonnemang till sina slutkunder. Antalet GTA-abonnemang uppnår nu närmare en femtedel av det totala antalet fastnätsabonnemang i telenätet vad avser PSTN.

Vad gäller LLUB erbjuder TeliaSonera numera alltid andra operatörer utredning angående stationsanpassningar vid platsbrist på stationerna. En överenskommelse om principer och kostnadsfördelning vid stationsanpassningar har tagits fram. Fortfarande finns dock problem med långa ledtider och med stödsystem som inte motsvarar den allt större efterfrågan. Regleringen av hyrda förbindelser säkerställer att slutkunderna får tillgång till grundläggande förbindelsetjänster och att operatörernas behov av lokal och regional förbindelsekapacitet tillgodoses.

Broadcasting

Tillsyn har också kunnat bedrivas av skyldighetsbesluten om överföring av TV och radio vilket kan komma att ge en effekt på de priser Teracom tar ut för tillträde till sitt nät. Tillsynen gäller den programutsändningstjänst som programbolagen och Boxer köper.

Konkurrenslagstiftningens inverkan på marknaden

PTS konstaterar att Konkurrensverket agerat mot överträdelser av konkurrensreglerna inom sektorn vid ett fåtal tillfällen. Den allmänna konkurrensrätten, genom konkurrenslagen, har därmed endast i begränsad utsträckning haft en inverkan inom sektorn för elektroniska kommunikationer.

Begreppsförklaringar

GSM (Global System for Mobile Communication) kallas även för 2G, en förkortning för den andra generationens mobiltelefoni.

GTA (Grossistprodukt för telefoniabonnemang) är en förkortning avseende Telia Soneras skyldighet att tillhandahålla telefonabonnemang till grossister för återförsäljning. Det är således inte ett produktnamn.

LLUB (Local Loop Unbundling) innebär att operatörer kan få tillträde till det metallbaserade accessnätet som TeliaSonera äger, och därigenom erbjuda bredband via telenätet.

PSTN (Public Switched Telephone Network). USO (Universal Services Obligation) är förpliktelser som tas upp i EG:s direktiv om samhällsomfattande tjänster.