Regional konkurrenskraft genom ett utvecklat informationssamhällle - PTS-ER-2007:22

2007-06-28

I centrum för PTS arbete med att uppnå det prioriterade målet om tillgänglighet genom ett utvecklat informationssamhälle ligger målet att så många som möjligt ges tillgång till konkurrensutsatta bredbandstjänster. I takt med att betydelsen av bredband ökar blir detta uppdrag allt viktigare. Det främsta medlet för att uppnå detta är att skapa förutsättningar för en effektiv konkurrens utan snedvridningar och begränsningar. Det finns dock viktiga allmänna intressen som inte enbart kan tillgodoses på marknadens villkor och genom ett främjande av konkurrensen. PTS verkar aktivt för att uppnå en tillgänglighet till IT-infrastruktur med hög överfö-ringskapacitet i alla delar av Sverige och i arbetet med att uppnå detta ingår ett flertal åtgärder och aktiviteter som genomförs tillsammans med andra aktörer med regionalt utvecklingsansvar.

Ur ett regionalt perspektiv är bredband till alla av stor vikt och PTS har i sin verkan för detta i februari 2007 till regeringen lagt fram ett Förslag till bredbandsstrategi för Sverige. I bredbandsstrategin föreslår PTS bland annat målet att alla ska ha tillgång till bredband senast 2010. I samband med detta mål presenteras ett flertal åtgärder som omfattar samarbete med aktörer med regionalt utvecklingsansvar. PTS föreslår i strategin även en modell för likabehandling, en funktionell separation av Telia Sonera. Avsikten med detta förslag är att öka förutsättningarna till konkurrens i alla delar av Sverige.

PTS fick av regeringen uppdraget att bland annat utreda förutsättningar för och föreslå utformning av lagstiftning för separation av en vertikalt integrerad operatör. Lagförslaget, som lämnades till regeringen den 15 juni, omfattar en funktionell separation av Telia Sonera, dvs. en funktionellt separerad enhet inom bolaget av-seende produktion och försäljning av vissa grossistprodukter som gäller det fasta nätet.

PTS har i uppdrag att följa utvecklingen av tillgängligheten till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. PTS insamlar information med regional anknytning från operatörer, kommuner, länsstyrelser, intresseorganisationer och andra myndigheter genom enkäter, intervjuer och dialoger. Därigenom erhåller PTS en bred information om marknaden som ligger till grund för PTS beskrivning av bred-bandsmarknaden och av de hinder för en utbyggnad av bredband. Även i detta sammanhang finner PTS det osannolikt att marknaden på egen hand ska kunna tillgodose det politiska målet om bredband till alla och att konkurrensen i befintli-ga områdesnät är otillräcklig.

Inom ramen för PTS arbete med nätsäkerhetsfrågor är det framför allt arbetet med tillitsskapande och informationsåtgärder som relaterar till den nationella stra-tegin för regional konkurrenskraft och sysselsättning. I arbetet med robusta elektroniska kommunikationer samverkar PTS också med operatörer, näringslivsaktörer inom andra sektorer, centrala och regionala myndigheter och kommuner. Dessutom ansvarar PTS för Nationella Telesamverkansgruppen, NTSG, som är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja återställandet av den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid extraordinära händelser. Samverkan med kommuner, regioner och länsstyrelser sker också i syfte att skapa säkra noder och redundans i elektroniska kommunikationsnät. Det är viktigt att minska risken för avbrott såväl i fredstid som vid kris och krigstid.

PTS har ett sektorsansvar att säkerställa att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktions-hinder. PTS insatser och samverkan inom området knyter tydligt an till det nationella målet om tillgänglighet till ett utvecklat informationssamhälle. T.ex. att människor, oberoende av bostadsort, kan arbeta och ta del av offentliga och privata tjänster samt i övrigt delta i samhället.