Svensk Telemarknad - Prognoser 2007-2011 - PTS-ER-2007:25

2007-10-22

Marknaderna för tele- och datakommunikationstjänster är under stark förändring. Traditionella tjänster utsätts i allt högre grad för konkurrens från nya teknologier. Konvergensen mellan data och telekommunikation är nu mer tydlig än någonsin, som till exempel när såväl traditionell tv-sändning som fast telefoni på bred front utmanas av ip-burna tjänster.

I detta dokument presenterar vi prognoser för hur ett antal av de viktigaste tjänsterna förväntas utvecklas de närmaste åren. Prognoserna finns inom områdena fast telefoni, mobil telefoni, bredband och IP TV. Vi har i allmänhet prognostiserat mer än en parameter, normalt intäktsströmmar och något volymmått. De delas i sin tur i allmänhet upp mellan företagsmarknad och privatmarknad och olika teknologier. Prognoserna sträcker sig från 2007 till 2011.

Prognoserna utgår från PTS historiska data, och siffrorna för historisk data är alltså framtagna av PTS och återfinns i huvudsak i rapporten Svensk Telemarknad 2006, PTS ER 2007:15. Ur den är alla siffror fram till 2006 hämtade. För definitioner av produkt- och tjänsteområdena hänvisas också till dem som råder för denna skrift.