Svensk Telemarknad 2006 - PTS-ER-2007:15

2007-06-07

Totalt omsatte den svenska slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige 48,0 miljarder kronor under 2006, en minskning med 2 procent jämfört med 2005.

Den sista december 2006 fanns det 5 551 000 fasta telefonabonnemang i Sverige, vilket motsvarar en minskning med drygt 1 procent jämfört med samma tidpunkt 2005. Av de dessa var 4 987 000 PSTN-abonnemang. Av det totala antalet abonnemang tillhandahölls drygt 26 procent av en annan operatör än Telia Sonera, vilket är en ökning med 7 procentenheter från sista december 2005. Ökningen beror till största del på införandet av återförsäljarprodukten grossistprodukt för telefonabonnemang (GTA), som har gjort det möjligt för fler operatörer att fakturera abonnemangsavgiften. Under 2005 och 2006 har försäljningen varit omfattande och antalet uppgick i december 2006 till 1 011 000 abonnemangskunder. Resterande ökning återfinns inom den IP-baserade telefonin. Det fanns 410 000 abonnemang för IP-baserad telefoni den sista december 2006, vilket motsvarar en ökning med 87 procent sedan sista december 2005 då antalet var 219 500. Det stora flertalet, 392 000 stycken, var hushållskunder. Den sista december 2006 var det totala antalet hushållskunder av fast telefoni 4 258 000 varav 45 procent valt att ringa med en alternativ operatör till Telia Sonera.

Marknadsvärdet för fasta samtalstjänster uppgick under 2006 till 19,5 miljarder kronor, vilket är 2,4 miljarder mindre än under 2005. Marknaden för fasta samtalstjänster uppvisar med andra ord en nedgång med 11 procent.

Den sista december 2006 fanns det 9 607 000 mobilabonnemang i Sverige jämfört med 9 104 000 abonnemang sista december 2005. Antalet privatabonnemang den sista december 2006 var 7 716 000 vilket motsvarar 80 procent av samtliga abonnemang.

Den årliga tillväxten för mobilabonnemang har legat på en relativt stabilt nivå på runt 10 procent tidigare år. Från och med 2005 har nivån på tillväxten avtagit. Mellan 2005 och 2006 ökade antalet abonnemang (kontraktsabonnemang och kontantkort) med nästan 6 procent. Marknaden har nått en viss mättnad.

Tjänstetillhandahållarna av mobila samtalstjänster fortsätter att minska i betydelse och den sammanlagda marknadsandelen uppgår nu till knappt 1 procent av det totala antalet abonnemang, vilket motsvarar 88 000 abonnemang.

Antalet trafikminuter i de mobila näten fortsätter att öka kraftigt, med drygt 27 procent under 2006. Mellan 2004 och 2005 var tillväxten i trafik 30 procent. Dessförinnan hade trafiken inte ökat i samma omfattning. Att trafiken i näten ökar så mycket trots att förändringen i andelen svenskar som använder mobiltelefon är marginell, visar tydligt att man använder mobilen alltmer. Både privat- och företagskunder ringer mer och en viktig orsak till att trafiken fortsätter att öka så mycket beror på att det de senaste åren har blivit billigare att ringa med mobiltelefon. Andelen mobil taltrafik av den totala taltrafiken (dvs. den sammanlagda taltrafiken i fasta och mobila nät) var 31 procent under 2006, en ökning från 24 procent under 2005.

Mobilkunderna fortsätter att använda mobila datatjänster allt flitigare. Under 2006 sändes nästan 203 000 Gbyte data vilket är nästan en fyrdubbling jämfört med under 2005, då det sändes 60 000 Gbyte.

Tillväxten i omsättning för mobila samtalstjänster är däremot marginell och ökar endast med 0,3 procent till 16,8 miljarder under 2006.

PTS uppskattar att värdet på marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund uppgår till 4,22 miljarder kronor. Det innebär att värdet på marknaden har sjunkit med 0,2 procent jämfört med 2005, då omsättningen låg på 4,23 miljarder kronor. Jämfört med 2002 har omsättningen sjunkit med 13 procent. Orsaken till att värdet på marknaden sjunker är att det pågår ett snabbt skifte från traditionella data¬kom¬munikationstjänster, så som Frame Relay och hyrda förbindelser, till framför allt IP-VPN.

Tillväxten i totala antalet kunder med Internetaccess ökar åter igen efter att under ett par år legat på en jämn nivå. Mellan sista december 2005 och sista december 2006 ökade antalet kunder med 182 000, från 3 289 900 till 3 471 000. Trenden med en växande andel fasta anslutningar fortsatte under 2006 och antalet abonnemang med fast anslutning var 2 365 000 eller 68 procent av det totala antalet abonnemang i slutet av 2006. Antalet kunder till uppringd access (PSTN och ISDN) var 1 105 000 eller 32 procent vid samma tidpunkt. PTS bedömer att den sista december 2006 var 2 188 000 hushållskunder med Internetaccess uppkopplade via någon form av fast anslutning. Motsvarande antal kunder den sista december 2005 var 1 728 000. Motsvarande antal kunder den sista december 2005 var 1 728 000. Av det totala antalet anslutningar på privatmarknaden är 68 procent fasta anslutningar.

ADSL är den accessform som har störst antal hushållskunder på marknaden för fasta anslutningar och står nu för 43 procent av den totala marknaden för Internetaccesser till hushåll. Det är en andel som har ökat kraftigt. Mellan sista december 2005 och sista december 2006 ökade antalet hushållskunder med DSL med 27 procent, från 1 083 000 till 1 378 000.

Den ekonomiska betydelsen av Internetaccess som tjänst på den svenska telemarknaden fortsatte att stärkas under 2006. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 7,97 miljarder kronor, vilket är 10 procent mer än under 2005 då omsättningen var 7,24 miljarder kronor. Framför allt är det abonnemangen till fasta anslutningar som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 19 procent i värde under 2006. I värde var de 7,27 miljarder kronor och utgjorde 91 procent av de totala intäkterna för Internet. Intäkterna från uppringt Internet uppgick till 0,7 miljarder kronor under 2006 och minskar kontinuerligt.

Rapporttabeller