Svensk telemarknad första halvåret 2007 - PTS-ER-2007:27

2007-12-11

Totalt omsatte slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige 24 miljarder kronor under första halvåret 2007, vilket innebär att slutkundsmarknaden totalt ökade med knappt 1 procent vid en jämförelse med första halvåret 2006.

Den sista juni 2007 fanns det 5 518 000 fasta telefonabonnemang i Sverige, vilket motsvarar en minskning med drygt 2 procent jämfört med motsvarande tidpunkt 2006. Av dessa var 4 873 000 PSTN-abonnemang. Av det totala antalet abonnemang tillhandahölls nästan 28 procent av en annan operatör än Telia Sonera, vilket är en ökning med drygt 4 procentenheter från sista juni 2006. Ökningen beror till viss del på att försäljningen av GTA (grossistprodukt för telefonabonnemang) fortfarande ökar samt att den IP-baserade telefonin som tillhandahålls av andra aktörer än Telia Sonera fortsätter att växa. Det fanns 502 000 abonnemang för IP-baserad telefoni den sista juni 2007, vilket motsvarar en ökning med 60 procent sedan sista juni 2006 då antalet var 314 000. Det stora flertalet av kunderna, 478 000 stycken, var hushållskunder Den sista december 2006 var det totala antalet hushållskunder med fast telefoni 4 224 000 och av dem hade 1 787 000, eller 42 procent, valt att ringa med en alternativ operatör till Telia Sonera.

Marknadsvärdet för fasta samtalstjänster uppgick under första halvåret 2007 till 9,2 miljarder kronor, vilket är knappt 1 miljard mindre än under motsvarande period 2006. Marknaden för fasta samtalstjänster uppvisar med andra ord en nedgång med 9 procent.

Den sista juni 2007 fanns det 9 921 000 mobilabonnemang i Sverige jämfört med 9 222 000 abonnemang sista juni 2006. Av dessa hade 1,7 miljoner abonnemang aktivt använts för tjänster i UMTS-nät. Antalet privatabonnemang var 7 824 000 vilket motsvarar 80 procent av samtliga abonnemang.

Mellan första halvåret 2006 och första halvåret 2007 ökade antalet abonnemang (kontraktsabonnemang och kontantkort) med 7,6 procent. Företagsabonnemangen ökar mer än de gjort tidigare. I absoluta tal ökar fortfarande privata abonnemang mer än företagsabonnemangen.

Tjänstetillhandahållarna av mobila samtalstjänster är och har varit små. Den sammanlagda marknadsandelen uppgår till knappt 1 procent av det totala antalet abonnemang, vilket motsvarar 88 000 abonnemang.

Antalet trafikminuter i de mobila näten har de senaste två åren vuxit kraftigt. Även under det första halvåret 2007 var tillväxten stark. Ökningen var drygt 27 procent mellan första halvåret 2006 och första halvåret 2007. Att trafiken i näten ökar så mycket trots att förändringen i andelen svenskar som använder mobiltelefon är marginell, visar tydligt att man använder mobilen alltmer. Både privat- och företagskunder ringer mer och en viktig orsak till att trafiken fortsätter att öka så mycket beror till stor del på att det de senaste åren har blivit billigare att ringa med mobiltelefon. Andelen mobil taltrafik av den totala taltrafiken (dvs. den sammanlagda taltrafiken i fasta och mobila nät) var under perioden 35 procent, en ökning från 28 procent jämfört med under första halvåret 2006.

Mobilkunderna fortsätter att använda mobila datatjänster allt flitigare. Under januari till juni 2007 sändes drygt 246 000 Gbyte data vilket är mer än tre gånger så mycket jämfört med motsvarande period året innan, då det sändes 71 000 Gbyte. Allt fler använder också datorn till att surfa mobilt. Antalet abonnemang med datainstickskort eller USB-modem ökade från 92 000 sista juni 2006 till 182 000 sista juni 2007.

Tillväxten i omsättning för mobila samtalstjänster ökar med 7,5 procent till 8,8 miljarder under första halvåret 2007, vilket är en större tillväxtökning än tidigare.

Enligt PTS beräkningar har marknaden för datakommunikationstjänster till slutkund kontinuerligt minskat i ungefär samma takt sedan första halvåret 2002 och framåt. För första halvåret 2007 är omsättningen beräknad till 2 miljarder vilket är i nivå med första halvåret 2006. En orsak till att värdet på marknaden sjunker är att det pågår ett skifte från traditionella datakommunikationstjänster, så som Frame Relay och hyrda förbindelser, till framför allt IP-VPN.

Mellan sista juni 2006 och sista juni 2007 ökade antalet aktiva kunder med någon form av Internetaccess från 3 377 000 till 3 526 000 vilket motsvarar en tillväxt på ungefär 4 procent. Trenden med en växande andel fasta anslutningar på bekostnad av uppringda anslutningar fortsatte under första hälften av 2007. Mellan sista juni 2006 och sista juni 2007 ökade antalet abonnemang med fast access med 23 procent från 2 126 000 till 2 609 000 samtidigt som antalet kunder till uppringd access minskade med 27 procent från 1 250 000 till 917 000. Abonnemang med fast access utgör nu 74 procent av det totala antalet abonnemang.

När det gäller accessformer är xDSL i särklass vanligast förekommande på marknaden för Internettjänster. Den sista juni 2007 fick 45 procent av alla hushållskunderna sina Internettjänster levererade via xDSL. Motsvarande den sista juni 2006 var 39 procent. Den årliga tillväxten av andelen hushåll med Internetaccesser med hög överföringskapacitet har ökat betydligt mellan slutet av juni 2006 och motsvarande tidpunkt 2007. Den sista juni 2007 hade 41 procent av hushållen Internetaccess med en överföringskapacitet på 2 Mbps eller högre och 16 procent hade Internetaccess med en överföringskapacitet på 10 Mbps eller högre. Motsvarande året innan var 26 respektive 11 procent.

Den ekonomiska betydelsen av Internetaccess som tjänst på den svenska telemarknaden fortsatte att stärkas under första halvåret 2007. Totalt låg omsättningen på marknaden för Internetaccess på 4,2 miljarder kronor, vilket är 6 procent mer än under första halvåret 2006. Framför allt är det abonnemangen till fasta anslutningar som ger operatörerna allt större intäkter. Dessa intäkter steg med 12 procent i värde mellan första halvåret 2006 och motsvarande period 2007. Andelen intäkter för fast access av de totala intäkterna för Internet ökar kontinuerligt och utgör nu hela 94 procent.

Den sista juni 2007 var det totala antalet tv-abonnemang på den svenska marknaden 2 979 000 stycken. Kabelnäten står för den största andelen, knappt 47 procent av det totala antalet abonnemang var kabel-tv-abonnemang. Antalet IPTV-abonnenter via det metallbaserade accessnätet har mångdubblats. Den sista juni 2007 fanns drygt 163 000 abonnenter, medan antalet IPTV-kunder via accessnäten den sista juni 2006 var 13 000.

Interaktiv version