Grossist- och konsumentpriser för telefoni och bredband 2006-2007 - PTS-ER-2008:4

2008-01-30

Med syfte att ge underlag till kommande SMP-analyser har PTS utarbetat nyckeltal för att följa relationer mellan grossist- och konsumentpriser för reglerade produkter, dvs. LLUB, samtrafik och grossistprodukt för telefonabonnemang, GTA.

I rapporten ingår inte bitström eftersom TeliaSonera inte behövde erbjuda ett referenserbjudande förrän den 1 juni 2007. I kommande rapporter ska dock bitström ingå i uppföljningen.

Nyckeltalen kan delas in i tre huvudgrupper.

 • Volymberoende avgifter för grossistprodukter som relateras till volymberoende intäkter, till exempel
  - engångsavgift och kvartalsavgift för kopparaccess - intäkt för xDSL-abonnemang
  - samtrafikavgifter för fast telefoni - samtalsintäkter för fast telefoni
  - samtrafikavgifter för mobil telefoni - totala intäkter för mobil telefoni
  - engångsavgift för övergång mellan operatörer och periodisk avgift för grundtjänst GTA - intäkt för telefonabonnemang.
 • I huvudsak volymoberoende avgifter för grossistprodukter som relateras till hur många abonnemang som krävs för att täcka avgiften, till exempel
  - engångsavgifter för samlokalisering – antal abonnemang, efter avdrag för avgifter för koppar, som krävs för att täcka avgiften
  - anslutningsavgift och årsavgift för GTA – antal abonnemang, efter avdrag för engångsavgift för övergång mellan operatörer och periodisk avgift för grundtjänst GTA, som krävs för att täcka respektive avgift.
 • Övriga intäkter från slutkund
  - engångsintäkter som till exempel nummerändring, nybeställning relateras till motsvarande grossistpris.

Nyckeltalen för varje produkt bör analyseras i ett sammanhang. Till exempel påverkas effekter av minskat överskott från volymberoende intäkter av huruvida antalet abonnemang som krävs för att täcka volymoberoende avgifter för samma produkt har förändrats, liksom av förändringar i övriga intäkter från slutkund.

Utöver beskrivning av nyckeltalen innehåller rapporten beräkning av nyckeltalen för två mättidpunkter. Ju flera tidpunkter som nyckeltalen beräknats för desto bättre kan utvecklingen analyseras.

Utöver beskrivning av nyckeltalen innehåller rapporten beräkning av nyckeltalen för två mättidpunkter. Ju flera tidpunkter som nyckeltalen beräknats för desto bättre kan utvecklingen analyseras.