Konvergens och utvecklingen mot nästa generations nät - PTS-ER-2008:11

2008-04-25

I denna rapport presenteras PTS syn på utvecklingen mot konvergens och nästa kommunikationsnät övergår till att vara helt eller delvis IP-baserade och att näten ska kunna tillhandahålla många tjänster via olika typer av accessnät.

I detta sammanhang kan NGN ses som en plattform för att underlätta konvergensen och skapa möjlighet att tillhandahålla olika typer av tjänster genom olika typer av accessformer, både trådbundna och trådlösa.

I rapporten presenteras vilka områden PTS valt att fokusera på i nuläget samt myndighetens förhållningssätt och åtgärder inom dessa områden. PTS fokusområden är tillgång till och utveckling av trådbundna och trådlösa accessnät, påverkan på samtrafik, utvecklingen av slutkundstjänster samt frågan om nätneutralitet.

Utvecklingen mot konvergens och NGN innebär förändringar i både trådbundna och trådlösa accessnät. PTS ser en ökad efterfrågan på högre bandbredder vilket förväntas öka behovet av fiber i de trådbundna accessnäten. Inom detta område bedriver PTS ett långsiktigt arbete med konkurrensfrämjande reglering och målsättningen är en god konkurrens oavsett teknik. De åtgärder myndigheten vidtar för närvarande är nya marknadsanalyser rörande bitström och LLUB samt tillsyn av de befintliga skyldigheterna.

I och med teknikutvecklingen och den ökande efterfrågan på mobilitet förutspår PTS en ökad efterfrågan på trådlösa accessformer och de frekvenser PTS förvaltar. I PTS spektrumpolicy från 2006 framgår att PTS målsättning i frekvensförvaltningen är teknikneutralitet och att marknadens aktörer i ökad omfattning ska styra spektrumanvändningen. PTS avser att genomföra ett antal åtgärder med syfte att uppfylla målsättningen i spektrumpolicyn, bland annat auktionstilldelning av frekvenser i 2,6 GHz bandet och en uppdatering av undantagsföreskriften.

Inom samtrafikområdet pågår en övergång från traditionell samtrafik till IPbaserad samtrafik, vilket påverkar affärsmodellerna för samtrafik. Förändringar i samtrafikmodellerna kan påverka operatörernas intäkter, och därmed hela strukturen på marknaden, och har därför stor betydelse för marknaden för elektronisk kommunikation. PTS har påbörjat en förnyad analys av marknaderna för fast och mobil samtrafik samt reviderar kalkylmodellerna för samtrafikrelaterade produkter. PTS deltar även i ERGs arbete avseende asymmetri i termineringskostnader i de fasta respektive mobila näten. För slutanvändare kan utvecklingen mot NGN innebära ökade möjligheter att välja mellan ett brett urval av tjänster. Detta förutsätter dock att användare har tillgång till de tjänster som erbjuds, tillräcklig information och kunskap för att kunna göra medvetna val samt att tjänsteutbudet inte medför inlåsningar som förhindrar valfrihet. PTS kommer därför i nuläget att fokusera på information till konsumenter, att följa marknadsutvecklingen och att verka för att alla i Sverige ska ta tillgång till tillförlitliga elektroniska kommunikationstjänster. Differentiering och prioritering av trafik kan komma att öka i betydelse i och med övergången till NGN. Frågan om införande av ett krav på nätneutralitet, dvs. att operatörer inte ska prioritera eller blockera en viss typ av trafik har diskuterats i flera andra länder. PTS bedömning är att under förutsättning att det råder god konkurrens på marknaden för bredbandstjänster, dvs. slutanvändare kan välja mellan flera olika leverantörer för Internetaccess, finns det ingen anledning för PTS att hindra differentiering av tjänster avseende exempelvis kvalitet eller tillgänglighet till vissa tjänster. PTS åtgärder kommer istället att fokuseras på att främja konkurrens och tillgänglighet på accessmarknaden samt att informera konsumenter om skillnader i
leverantörernas erbjudanden.