Precision i beslut - PTS-ER-2008:14

2008-06-13

Regeringen har uppdragit åt PTS att beskriva hur myndigheten arbetar för att öka precisionen i beslut om skyldigheter enligt 4 kap. 4 § samt 5 kap. 13-14 §§ lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå detta.

Inom PTS har sedan år 2006 pågått en översyn av myndighetens SMP-beslut i syfte att klarlägga huruvida en annan utformning av besluten skulle underlätta för operatörerna att utläsa vilka skyldigheter och rättigheter som gäller för marknadens parter. PTS har under våren – vintern 2007 påbörjat arbetet med att ta fram nya beslut på marknaderna för samtalsoriginering, - förmedling, - terminering, LLUB och bitströmstillträde. PTS har även genomfört en analys av marknaden för svart fiber som marknadens aktörer har inbjudits att kommentera.

PTS har arbetat med att ta fram en gemensam disposition som grund för de nya besluten med syfte att hitta en beslutsmodell som ska förbättra beslutens struktur. PTS arbetar även med att förtydliga argumentationen samt precisera skyldigheterna i besluten. Under hösten 2007 har PTS haft löpande kontakt med en retoriker angående dispositionen och utformningen av beslutsförslagen.

PTS kommer särskilt att arbeta vidare med frågan om hur ålagda skyldigheter ska preciseras närmare i kommande beslut. Exempel på frågor som PTS tittar närmare på är bl.a. begreppen rimlig begäran, rättvist och skäligt pris, ickediskriminering, tillhörande installation samt referenserbjudande.

PTS kommer under år 2008 att samråda beslutsförslagen i fråga om
marknadsavgränsning, SMP1-bedömning och skyldigheter med operatörerna, Konkurrensverket samt Europeiska kommissionen.

PTS är dock av uppfattningen att även om mer specificerade skyldighetsbeslut blir verklighet skulle detta långt ifrån lösa hela problemet med utdragna domstolsprocesser. För att säkerställa att PTS skyldighetsbeslut efterlevs kommer även fortsättningsvis överklagbara tillsyns- och tvistlösningsbeslut att behöva meddelas, och i vissa fall kommer det på samma sätt som idag vara nödvändigt att precisera innebörden av meddelade skyldigheter i tillsynsoch/eller tvistlösningsbeslut.

Alltför specificerade skyldighetsbeslut medför en risk att man i vissa fall reglerar för mycket, eller att man att i andra fall får en alltför snäv reglering som är mindre effektiv. Härtill kommer att alltför specificerade skyldighetsbeslut riskerar att leda till än mer utdragna domstolsprocesser rörande överklagande av skyldighetsbesluten i sig, samt att risken för inhibition av dessa beslut ökar. Eftersom domstolarnas långa handläggningstider påverkar myndighetens regulatoriska effektivitet negativt ser PTS mycket positivt på den nya regleringen i LEK som fr.o.m. 1 januari 2008 innebär att kammarrätten är sista instans och att nya omständigheter inte lika lätt som tidigare kan läggas fram i rättsprocessernas slutskede.

SMP = Significant Market Power