Prisutveckling första halvåret 2008 - PTS-ER-2008:21

2008-11-27

Priserna på tjänster inom fast telefoni, mobiltelefoni och bredband har under den senaste perioden varit relativt stillastående i jämförelse med det snabba prisfall som vi såg på marknaden för några år sedan, särskilt för mobil telefoni. Samtidigt har den relativt hårda konkurrensen på slutkundsmarknaden gjort operatörerna betydligt mer kreativa när det gäller hur de erbjuder sina tjänster till kunderna. För exempelvis mobila samtals- och datatjänster ser PTS med oro på utvecklingen av så kallade dolda kostnader eftersom detta gör det svårare för konsumenter och andra slutanvändare att utifrån sina användarmönster beräkna hur stora kostnaderna egentligen kommer att bli. Framför allt gäller detta debiteringsintervallen som blir allt längre. För närvarande arbetar PTS med att ta fram föreskrifter om vilken information om priser, taxor och allmänna villkor som teleoperatörer ska hålla allmänt tillgängliga. Myndigheten arbetar också med Telepriskollen i det här avseendet, och då är debiteringsintervall, öppningsavgifter och andra dolda kostnader viktiga parametrar.

Ett problem som diskuterats under en längre tid är de stora skillnaderna mellan överföringshastigheterna som anges när bredbandsabonnemang marknadsförs och de överföringshastigheter som kunderna faktiskt får. PTS ser därför positivt på att ett antal operatörer nu har börjat ange hastighetsintervall för fast Internetuppkoppling. Vissa operatörer marknadsför dock fortfarande mobilt bredband på traditionellt vis med så kallade ”upp till”-hastigheter, trots att mobilt bredband är den accessform där avvikelsen mellan uppmätt och angiven överföringshastighet är störst. På Telepriskollen har sedan oktober 2008 hastighetsintervall införts som en parameter. Detta gäller även mobilt bredband.

Priset för det erbjudande som ger lägst månadskostnad för en genomsnittlig mobilanvändare har inte förändrats det senaste året. För större användare har dock priserna fallit med mellan fyra och nio procent. Priset för mobila samtalsoch datatjänster sjunker generellt sett i betydligt långsammare takt nu än för ett par år sedan. Sänkta minutpriser, SMS-priser och MMS-priser i många erbjudanden motverkas av att flera så kallade dolda kostnader har höjts under mätperioden. Detta gäller framför allt debiteringsintervallet men även inträdesavgifter för abonnemang, öppningsavgifter och avgifter för pappersfakturor. Det är även tydligt att uppsägningstiderna har blivit längre i många erbjudanden. Kostnaden för att ringa har däremot minskat för resenärer i Europa som en följd av att prisnivåerna för internationell roaming har reglerats.

IP-telefoni har blivit mer betydelsefull på delmarknaden fasta samtalstjänster. Tidigare var det antalet erbjudanden till fast telefoni som ökade, framför allt i samband med förvalsreformen 1999 och lanseringen av en grossistprodukt för telefoniabonnemang 2004. De senaste åren är det däremot IP-telefoni som på motsvarande sätt ökar utbudet av erbjudanden till fast telefoni. Den lägsta månadskostnaden för en genomsnittlig användare av fast telefoni har ökat med fyra kronor det senaste året. För den som ringer mycket utomlands eller till mobiltelefoner har dock månadskostnaden för att ringa minskat något. Priset på marknaden för traditionell fast telefoni styrs till stor del av Telia Soneras grossistpris gentemot andra operatörer eftersom det begränsar operatörernas
möjligheter att sänka sina slutkundspriser.

Det senaste året har inte gett några förändringar i priserna för de billigaste rikstäckande abonnemangen för bredbandstjänster med mindre än 2 Mbit/s, minst 2 Mbit/s, minst 8 Mbit/s och minst 20 Mbit/s. Denna jämförelse
inkluderar dock endast rikstäckande leverantörer av bredbandstjänster och det bör därför betonas att det finns många lokala aktörer som erbjuder bredbandstjänster, framför allt i stadsnäten.

Mobilt bredband har blivit en allt viktigare tjänst på den svenska marknaden och de tjänster som finns tillgängliga är prissatta på olika sätt. Prismodellerna för mobilt bredband är baserade på kontantkort eller abonnemang samt varierar mellan erbjudanden med fast och rörligt pris. Priset på det billigaste erbjudandet till mobilt bredband har minskat från 220 kronor per månad till 189 kronor per månad under det senaste kvartalet. Här bör det dock framhållas att mobilt bredband bara funnits på Telepriskollen sedan slutet av 2007. Mobilt bredband säljs också till största delen inom ramen för olika kampanjer, och Telepriskollen gäller bara ordinarie priser.

Vidare blir det allt vanligare att operatörerna sampaketerar elektroniska kommunikationstjänster. Sampaketering av flera tjänster har både för- och nackdelar: dels kan det totala priset för kunden bli lägre än att köpa tjänsterna var för sig, dels kan det vara en fördel att bara ha en leverantör att kommunicera med. Sampaketerade tjänster har dock ofta långa bindningstider och det kan vara svårt för en konsument att jämföra priserna för olika sampaketerade tjänster. Det kan även finnas oklarheter i vad som gäller juridiskt om kunden är missnöjd med en av tjänsterna, och därför är skrivningen i kontraktet extra viktig vid tecknande av paketabonnemang. Även här kan föreskrifter om vilken information om priser, taxor och allmänna villkor som teleoperatörer ska hålla allmänt tillgängliga. PTS arbetar också med att utveckla Telepriskollen så att den kan bli ett bra verktyg för konsumenter
när de ska jämföra olika typer av sampaketerade tjänster.