Samhällsviktiga användares behov av prioritetsfunktioner i elektroniska kommunikationer - PTS-ER:2008-7

2008-03-13

Många samhällsfunktioner är i dag beroende av att kunna utbyta information, mellan individer, organisationer och tekniska system. Dessa behov tillgodoses med hjälp av ett flertal olika kommunikationsnät, vart och ett med specifika egenskaper. Allmänna kommunikationsnät utgör tillsammans med Rakelsystemet grunden för att tillgodose samhällsviktiga användares kommunikationsbehov.

I denna rapport redovisas förutsättningar för och konsekvenser av att införa
prioritetsfunktioner i allmänna kommunikationsnät. I rapporten sammanfattas det långsiktiga arbete som PTS bedrivit i samråd med operatörer och samhällsviktiga användare utgående från regleringsbrev, förordningar och PTS sektorsansvar.

Prioritetsfunktioner ger utvalda användare möjlighet att utnyttja befintliga kommunikationsresurser även i de situationer då den totala kapaciteten i näten har reducerats på grund av skador, överbelastningar eller andra orsaker. PTS har samrått med ett 80-tal instanser som på olika sätt bedriver samhällsviktig verksamhet för att kartlägga behov av prioritetsfunktioner. En majoritet av de tillfrågade har behov av prioritetsfunktioner i allmänna kommunikationsnät och i flera fall anges att när behovet verkligen uppstår kommer prioritetsfunktionernas användning att vara av verksamhetskritisk betydelse och också kunna rädda liv. Regeringen har också pekat på behoven av att kunna ge samhällsviktiga funktioner prioritet. Internationellt finns flera exempel på prioritetsfunktioner som redan införts eller planeras utgående från en liknande behovsbild som den svenska. Exempelvis har man i Norge förberett införandet av prioritetsfunktioner i mobila kommunikationsnät.

PTS förordar att prioritetsfunktioner införs i mobila kommunikationsnät till en uppskattad investeringskostnad av cirka 12 miljoner kronor med en årlig förvaltningskostnad kring cirka 11 miljoner kronor. PTS föreslår att staten ska finansiera merkostnader för införande, förvaltning och vidareutveckling av prioritetsfunktioner. Merkostnaderna relateras till investeringar eller andra
kostnader som förknippas med delar av prioritetsfunktioner som inte har kommersiellt värde för operatörerna. PTS föreslår att finansiering av införande, förvaltning och vidare utredningsarbete av dessa och eventuella framtida prioritetsfunktioner sker inom ramen för befintligt anslag 7:5 Krisberedskap.

Det krävs att en huvudman, i form av en myndighet, utses för att genom privatoffentlig samverkan svara för införande, förvaltning och fortsatt utredningsarbete. PTS föreslår att den egna myndigheten ges uppgiften som huvudman genom en förändring av myndighetens instruktion. PTS föreslår vidare att KBM eller den eventuella nya krisledande myndigheten ges uppgiften att utarbeta regler för vilka samhällsviktiga användare som ska ges tillgång till prioritetsfunktioner och i vilka situationer dessa ska användas utan att räknas som missbruk.

Den tekniska utvecklingen inom området elektronisk kommunikation kan bidra till långsiktigt förbättrade möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt införa nya former av prioritetsfunktioner för samhällsviktiga användare. Införande,förvaltning och vidareutveckling av prioritetsfunktioner måste därför ses som en långsiktig process där prioritetsfunktionernas omfattning och tekniska innehåll kommer att variera över tiden. PTS ser behov av att följa den tekniska utvecklingen för att möta de långsiktiga behov som användargruppen framfört.