Nummerportabilitet för framtida nät - PTS-ER-2009:7

2009-02-20

En förstudie om nummerportabilitet för framtida nät och i samverkan med befintliga nät med aspekter på samtrafik, ENUM och den centrala referensdatabasen.

Under 2008 har PTS haft en operatörsarbetsgrupp, initierad genom Nummerforum, som studerat hur dagens nummerportabilitet ska säkerställas tekniskt när de befintliga TDM-baserade näten övergår mot framtida IP-baserade nät (t.ex. NGN). Detta eftersom IP-baserade nät i grunden inte är konstruerade för att hantera telefonnummer vilket medför att dessa nät måste översätta telefonnummer (genom t.ex. ENUM) till andra identiteter (kallade URI:er) för att samtal ska kunna ställas upp mot telefonnummer som har porterats.

Slutsatserna och identifierat fortsatt arbete framgår av en förstudie. Till stora delar bygger förstudien på vad deltagarna i operatörsarbetsgruppen kommit fram till. Gruppen har bestått av representanter från TeliaSonera, Tele2, Telenor, TDC, Hi3G, Comhem, Inabler, SNPAC och IT&Telekomföretagen. PTS har varit sammankallande.

Förstudien distribueras med ett informationsbrev till alla aktörer som har nummertillstånd, samt till andra såsom t.ex. .SE, IT&Telekomföretagen, ITS, ISOC-SE och SOF.

Detta för att de ska kunna medverka i det fortsatta arbetet som föreslås i förstudiens avsnitt 7. Avsnittet utpekar fortsatta aktivteter bl.a. för ITS och hos operatörskollektivet, lämpligen inom IT&Telekomföretagen eller NP-Forum. Avsnitten 5.7 och 5.9 samt 6.4 till 6.6 och 6.8 sammanfattar utestående frågeställningar identifierade av operatörsarbetsgruppen.

Vidare aktiviteter för PTS omfattar bl.a. översyn av föreskrifter och allmänna råd om nummerportabilitet (PTSFS 2007:7) och ett beslut (Dnr. 00-18205) avseende uppgiftsskyldighet om referensdata för överlämnande operatörer, samt utreda hur den tekniska koden dirigeringsprefix vid NP ska hanteras i framtiden och om PTS fortsättningsvis ska tilldela denna nummerkapacitet eller om annan neutral aktör ska ansvara för detta, samt hur ett regelverk (inte nödvändigtvis rättslig reglering) bör utformas runt en ev. nationell ENUM-funktion för nummerportabilitet.