Svensk telemarknad 2008 - PTS-ER-2009:21

2009-06-09

Under 2008 minskade slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation med 1 procent mätt i intäkter för mobila samtals- och datatjänster, fast telefoni, Internettjänster och datakommunikation, och årets intäkter blev sammanlagt 49,5 miljarder kronor. Intäkterna för mobila samtals- och datatjänster ökade med 4 procent till 20,5 miljarder, Internettjänster ökade med 3 procent till 8,6 miljarder, datakommunikationstjänster minskade med 1 procent till 4,0 miljarder och fasta samtalstjänster minskade med 9 procent till 16,4 miljarder. Det är framförallt intäkterna från företag som minskar. Ett genomsnittshushåll genererade 566 kronor per månad i intäkter till aktörerna på marknaden under 2008, vilket var 4 kronor mer än under 2007.

Andelen taltrafikminuter i mobilnät ökade till 41,4 procent av det totala antalet taltrafikminuter under 2008. Motsvarande andel under 2007 var 34,9 procent. Trafiken för mobila datatjänster uppgick till 13 720 Tbyte, vilket motsvarar en ökning med 526 procent jämfört med 2007.

Den sista december 2008 fanns det 5 323 000 fasta telefonabonnemang i Sverige, vilket är 3 procent färre än vid motsvarande tidpunkt 2007. Telia Soneras PSTN-abonnemang fortsatte att minska och för första gången minskade även de alternativa operatörernas så kallade GTA-abonnemang via PSTN. Antalet abonnemang för IP-baserad telefoni ökade dock med 18 procent till 735 000 abonnemang. Antalet förvalskunder minskade med 34 procent till 337 000.

Under året ökade antalet kontraktsabonnemang och aktiva kontantkort för mobila samtals- och datatjänster med 9 procent till 10 988 000. Andelen kontraktsabonnemang ökade på bekostnad av andelen kontantkort som minskade. Abonnemangen för enbart mobil paketdata (mobilt bredband) var 877 000 stycken i slutet av 2008, vilket motsvarar en ökning med 133 procent jämför med ett år tidigare.

Antalet aktiva kunder med bredband ökade med 20 procent till 3 782 000 under 2008, och abonnemang för enbart mobil paketdata stod för 80 procent av den totala ökningen. Abonnemang via fiber eller fiber-LAN ökade med 16 procent till 590 000 stycken. Under året ökade också andelen hushåll som har ett abonnemang med fast bredbandsanslutning, från 58 till 60 procent. Samtidigt ökade andelen av befolkningen som har ett abonnemang med mobil bredbandanslutning till Internet, från 2 till 6 procent.

Det totala antalet tv-abonnemang ökade med 7 procent till 4 945 000 under 2008, en ökning som framförallt gäller abonnemang till digital-tv via kabel-tv-nät.

Telematik, det vill säga maskin-till-maskin-kommunikation, via mobilnäten är ett tillväxtområde inom området elektronisk kommunikation med en rad tillämpningsområden, så som automatisk avläsning av elmätare, positionering och övervakning. Tillväxten på telematikområdet drivs framförallt av möjligheten att minska produktions- och driftskostnader. Telematiklösningar kan exempelvis medföra att olika typer av kontrollfunktioner och service endast behöver utföras vid behov snarare än löpande. Omsättningen för telematiktjänster i Sverige är fortfarande låg jämfört med övriga delområden på marknaden, men potentialen för fortsatt tillväxt är god – inte minst eftersom telematiktjänster normalt inte är särskilt kapacitetskrävande jämfört med exempelvis mobilt bredband. På så vis kan operatörerna öka sina intäkter genom att använda befintliga nät för nya tillämpningar av telematiklösningar.

Den kraftiga ökningen av antalet abonnemang till mobilt bredband och mängden överförd mobil paketdata per användare går att koppla till trenden att allt fler funktioner erbjuds som Internetbaserade tjänster – funktioner som tidigare var beroende av lokalt installerade plattformar eller applikationer. För privatpersoner kan det röra sig om möjligheten att lagra bilder, musik, filmklipp, dokument och annat på Internet i syfte att kunna nå dessa filer från vilken Internetansluten terminal som helst. De ökade kapacitetskraven kommer dock sannolikt att kräva investeringar i mobilnäten som i sin tur ska finansieras av intäkterna från slutkunderna. Idag är dock intäkterna från mobilt bredband låga i förhållande till trafikmängden tjänsten genererar, vilket innebär att det troligen kommer nya affärsmodeller för att operatörerna ska kunna tillgodose kommande investeringsbehov. Det är tänkbart att dessa affärsmodeller delvis kommer att bestå av en ny typ av prisplaner där viss trafik på ett eller annat sätt prioriteras framför annan. Detta kan i sin tur väcka frågor om nätneutralitet och få konsekvenser för befolkningen i områden som bara kan få bredband via mobilnäten.

I januari 2008 bekräftade EU-ländernas tillsynsmyndigheter på telekommunikationsområdet att alla EU-länder har genomfört den förordning från Kommissionen som prisreglerar internationell roaming. Ett år efter det att regelringen infördes hade genomsnittspriset för utgående samtal genererade av svenska resenärer i EU minskat med en tredjedel, och priset för sms med en knapp fjärdedel. Reglering om bland annat sms och mobil datatrafik är att vänta framöver.

För mer information se även statistikportelen www.svensktelemarknad.se