Svenskarnas användning av telefoni och Internet - Individundersökning 2009 - PTS-ER-2009:28

2009-11-12

Fast telefoni

 • 15% anger att de inte har fast telefoni i hushållet, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Andelen som avstår fast telefoni är betydligt högre bland yngre individer, t.ex. är andelen 56% bland de som bor i hushåll där ingen är över 26 år. Totalt sett anger 84% att de har fast telefoni i hushållet.
 • TeliaSonera är, precis som tidigare år, den största operatören på den fasta telefonimarknaden bland konsumenter i Sverige med en marknadsandel på 55%. Därefter följer Tele2 med en andel på 13%. ComHem har en marknadsandel på 8%, Bredbandsbolaget 6% och Glocalnet 5%. Förändringarna jämfört med 2008 är mycket små.
 • Andelen som är sammantaget nöjd med sin fasta telefonioperatör är överlag oförändrad från tidigare år och ligger kvar på knappt 3 av 4 (73%).
 • Knappt 7 av 10 (69%) köper även andra tjänster av sin operatör inom fast telefoni, vilket är en liten nedgång jämfört med föregående år (72%) totalt sett. Vanligast är det att köpa fast bredband (51%) följt av mobiltelefoni (26%). Den senare har emellertid sjunkit 11 procentenheter jämfört med 2008. Nästan var tionde (9%) uppger i år att de köper mobilt bredband från sin fasta telefonioperatör, vilket är en ökning jämfört med förra året (7%).
 • 6% har gjort ett eget, aktivt byte av operatör för abonnemanget det senaste halvåret. Andelen är oförändrad jämfört med 2008.
 • Vanligaste skälet till byte är fortsatt för att få lägre kostnader, medan de som inte bytt operatör helt enkelt är nöjd med vad hushållet har för närvarande.
 • Majoriteten (63%) av de som använder den fasta telefonen gör det för att ringa både fasta såväl som mobila samtal, det vill säga ett blandat beteende.

IP-/bredbandstelefoni

 • Nästan var fjärde person (23%) i Sverige mellan 16-75 år uppger att hushållet använder IP-/bredbandstelefoni, vilket är en oförändrad andel jämfört med 2008. Vanligast är att ringa via det vanliga telefonjacket.
 • Nästan hälften (48%) av de som använder IP-/bredbandstelefoni har haft problem. Att det inte går att ringa ut/få uppkopplingston och svag ljudkvalitet är ett fortsatt vanliga problem.
 • Även årets undersökning visar att ungefär var tredje person i landet (30%) kan tänka sig att avstå från den traditionella fasta telefonen i förmån för IP-/bredbandstelefoni, varav 11% redan gjort detta.

Mobiltelefoni

 • 97% av befolkningen har mobiltelefon, varav de flesta använder den för privat bruk (95%).
 • Nästan hälften av svenskarna kan tänka sig att avstå den fasta telefonen i hemmet och enbart använda mobiltelefonen. Andelen som redan gjort detta har ökat med 4 procentenheter, från 9% till 13% jämfört med förra året. Det är vanligare bland yngre personer att endast använda mobiltelefonen.
 • Största operatören på den privata mobilmarknaden i Sverige är TeliaSonera med en marknadsandel på 42% följt av Tele2/Comviq (25%) och Telenor (15%). Förändringarna jämfört med förra året är små.
 • Överlag är andelen som är sammantaget nöjd med sin mobiloperatör 73%, vilket är oförändrat jämfört med 2008. Högst andel nöjda kunder bland de större operatörerna har TeliaSonera med 78%.
 • Andelen som bytt mobiloperatör det senaste halvåret är 6%, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med föregående år.
 • Huvudsakligt skäl till de som bytt operatör är, precis som på den fasta telefonisidan, på grund av få lägre kostnader. Även bland de som inte bytt visar på liknande mönster som på den fasta telefonisidan, det vill säga individen är helt enkelt nöjd med den operatör de har.
 • Beteendet bland de som redan använder SMS fortsätter att öka. Var tionde person uppger i år att de skickar i genomsnitt fler än 10 SMS per dag. Var tredje i åldersgruppen 16-20 år skickar i snitt fler än 20 SMS per dag.
 • Kännedomen kring debiteringsintervallet för mobilsamtal har ökat jämfört med tidigare år. Nästan 4 av 10 (37%) uppger i år att de känner till vilket debiteringsintervall de har.
 • Var tredje (30%) som rest utomlands inom EU de senaste 12 månaderna uppger att de fått prisinformation via SMS från operatören.

Internet och tillgång till bredband/mobilt bredband

 • 91% av svenskarna mellan 16-75 år använder Internet. Nästan alla (99%) mellan 16 och 30 år använder Internet.
 • 89% har tillgång till Internet i hemmet, vilket är oförändrat jämfört med förra året, men en ökning med 20 procentenheter sedan 2002.
 • Även på den privata Internetoperatörsmarknaden är TeliaSonera störst med en marknadsandel på 38%, följt av ComHem och Bredbandsbolaget på 13% vardera.
 • Andelen som är sammantaget nöjd med sin Internetoperatör (64%) har ökat överlag med 7 procentenheter jämfört med 2008. 72% av Bredbandsbolagets kunder är sammantaget nöjda. Störst uppryckning har Glocalnet gjort sedan förra året (63%) med 21 procentenheter.
 • 5% anger att de har bytt Internetoperatör det senaste halvåret, vilket inte är någon förändring jämfört med samma period förra året.
 • Bredband är fortsatt det vanligaste sättet att vara ansluten till Internet i Sverige (73%). ADSL/VDSL är fortsatt vanligast (38%) men minskar med 9 procentenheter jämfört med förra året.
 • Var tionde (11%) uppger att de använder mobilt bredband som huvudsaklig anslutningsform, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2008. 9% anger att de använder enbart mobilt bredband och inte någon annan anslutningsform som komplement (förra året var andelen 5%). 21% använder mobilt bredband, antingen som huvudsaklig anslutningsform eller som komplement (förra året var andelen 14%).
 • Utvärderingen av mobilt bredband bland användarna visar på liknande resultat som förra året. Drygt hälften instämmer i att det mobila bredbandet fungerar bra hemifrån. Nästan var femte kan inte svara på om de får den uppkopplingshastighet de betalar för respektive om det fungerar bra utanför hemmet. Var tredje upplever begränsningar i överföringshastigheten.
 • 21% av hushållen som själva betalar för sitt Internetabonnemang skulle kunna tänka sig att byta från trådbundet/fast bredband till att endast använda mobilt bredband i hemmet och 8% har redan gjort det bytet. Vanligaste skälet till att inte byta är på grund av att hushållet vill ha kvar det fasta bredbandet.
 • Ungefär hälften av de som använder mobiltelefonen för privat bruk har inte beställt några tjänster via mobilen det senaste halvåret. 6% uppger däremot att de upplevt problem.

TV

 • 89% har tillgång till TV i hushållets året-runt-bostad och det är framförallt ComHem (25%) och Boxer (23%) som levererar TV-sändningarna till dessa hushåll.
 • 18% uppger att de har tillgång till TV i någon form av andraboende och 45% uppger att de har fri-TV jämfört med 19% 2006. Därefter är det vanligast att ta emot TV-sändningar från Boxer andraboendet.
 • Boxer ser en signifikant minskning av kundbasen sedan 2006, både för TV-sändningar till året-runt-bostäder (från 34% till 23%) och för TV-sändningar till andraboenden (från 47% till 36%).