Allmänhetens klagomål till PTS på området elektronisk kommunikation 2009

2010-03-30

PTS tar emot frågor och klagomål från allmänheten via telefon, e-post och brev. Klagomålen och frågorna registreras med uppgift om tjänstkategori, ämnesområde, underämne och operatör.

PTS redovisar årligen hur många klagomål från allmänheten som framförts till myndigheten och vad klagomålen handlat om. Årets sammanställning är, liksom förra årets, inte påkallad av något regeringsuppdrag utan görs på myndighetens eget initiativ.

Genom klagomålen kan PTS få en uppfattning om vilka problem slutanvändare upplever för närvarande och var det finns behov av mer information eller andra åtgärder. PTS har inte något uppdrag att ingripa i tvister mellan enskilda och företag, därför agerar inte PTS i enskilda konsumenters eller andra användares ärenden. När det rör sig om en åtgärd av principiell art, t.ex. när en operatör systematiskt inte följer de regler som finns inom området för elektronisk kommunikation, kan PTS däremot agera genom tillsyn. De klagomål som kommer in till PTS utgör därför en viktig informationskälla för myndighetens tillsynsverksamhet.

PTS har även regelbundna samrådsmöten med både Konsumentverket och Konsumenternas tele- TV- och Internetbyrå (KTIB) i syfte att samarbeta och lösa de problem som uppmärksammas.

Den här sammanställningen omfattar statistik från hela 2009.