Användning av trafikuppgifter i mobila innehållstjänster - PTS-ER-2010:1

2010-01-19

PTS och Datainspektionen har gemensamt utrett hanteringen av trafikuppgifter i mobila innehållstjänster, som ett led i respektive myndighets ambition att genom samarbete nå ökad tydlighet. Området är komplicerat: dels för att det är det tekniskt komplext och dels eftersom det finns två överlappande lagstiftningar på området: lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) och personuppgiftslagen (1998:204) (PuL), som därtill har olika myndigheter på vilka tillsynsansvaret ligger.

Rapporten har föregåtts av en generell granskning där ett antal operatörer, aggregatörer och innehållsleverantörer genom skriftliga frågor besvarat hur de använder trafikuppgifter vid tillhandahållandet av mobila innehållstjänster. Denna granskning ligger till grund för såväl utredningen om hur marknaden tekniskt fungerar samt de slutsatser och rekommendationer som ges. I förekommande fall ges även reflektioner över hur aktörerna som grupp svarat. Den utförda granskningen har dock inte i första hand varit avsedd att ligga till grund för en bedömning i de enskilda fallen. Snarare har syftet varit att samla fakta som myndigheterna kunnat utgå från i sina resonemang kring lagkrav och behov av säkerhetsåtgärder.

I sammanhanget ska nämnas att marknaden som sådan är förhållandevis ung. Därför bör den behandlas på ett sätt och med medel som gör det möjligt för den att växa, samtidigt som de bestämmelser och rekommendationer tillvaratas, som syftar till att skydda användarnas integritet och därmed också på sikt tilliten till tjänsterna.

Myndigheterna har funnit att hanteringen av trafikuppgifter överlag fungerar tillfredsställande. Aktörernas uppfattning om vilka regelverk som omfattar deras verksamhet är dock skiftande, vilket är olyckligt eftersom detta också innebär att det kan finnas en osäkerhet om var ansvaret för hanteringen ligger. Granskningen av innehållsleverantörer har visat att den information som de lämnar till de registrerade kan förbättras i flera avseenden, bl.a. vad gäller rätten till registerutdrag och möjligheten att begära rättelse, liksom beskrivningen av ändamålen med behandlingen.

Myndigheterna har därför sett ett behov av att tydligt redogöra för den reglering som är tillämplig samt hur denna reglering bör tillämpas avseende den faktiska hantering av uppgifter som sker. Rapporten innehåller rekommendationer kring lämpligheten av att använda telefonnummer som identifiering, information i samband med samtycke och rekommendationer för ökad säkerhet vid överföring av uppgifter. Rekommendationerna ges som en ambition att uppnå målet, att den växande marknaden för mobila innehållstjänster tillvaratar såväl användarnas behov av avancerat innehåll som deras behov av integritetsskydd och säkerhet. Myndigheternas förhoppning är att denna rapport utgör ett steg mot detta mål och myndigheterna kommer att fortsätta att följa utvecklingen inom området för mobila innehållstjänster.