Att köpa tjänster och surfa med mobiltelefon - PTS-ER-2010-8

2010-03-23

Sedan PTS senast rapporterade kring marknaden för tjänster för mobiltelefon (2005) har utbudet och användningen av tjänster för mobiltelefonen ökat, bland annat har marknaden för nyttotjänster vuxit, liksom marknaden för mobila applikationer. Också antalet anmälda konsumentproblem har ökat.

PTS har granskat marknaden och tagit fram denna rapport om tjänster för mobiltelefon. De tjänster som behandlas i rapporten är främst olika typer av betalteletjänster, t.ex. ringsignaler och SMS-biljetter samt användning av Internet via mobilen. Rapporten innehåller en beskrivning av marknaden för tjänster till mobiltelefon, redogör för de vanligaste problemen konsumenter möter på området samt ger råd till konsumenter som köper tjänster och surfar med mobilen. Råden gäller både avtalsingående och frågor om datasäkerhet och integritet vid användning av tjänster för mobiltelefon. Dessa råd kommer att publiceras på PTS webbplats.

PTS drar slutsatsen att operatörerna bör ta ett större ansvar för information och stöd till konsumenter som mött problem vid köp av betalteletjänster. Myndigheten anser också att det finns skäl för regeringen att särskilt utreda konsumenternas situation och operatörernas ansvar på denna marknad, då dagens regler är otydliga om vad som gäller, vilket skapar en osäker situation för konsumenterna.

Det vanligaste konsumentproblemet vid köp av betalteletjänster är att konsumenter krävs på betalning för tjänster eller prenumerationer som de inte tycker sig ha beställt. Detta beror ofta på otydlig information i beställningssituationen men också på bristande kunskaper hos konsumenterna om hur avtal kan ingås via mobiltelefon eller via Internet.

Konsumenternas situation kompliceras av att avtal ingås med en part, innehållsleverantören, men att betalning ska ske till en annan part, mobiloperatören. Det är oklart vilket ansvar mobiloperatörerna ska ta, t.ex. vid invändningar om oriktiga debiteringar. Dessutom är det ofta mycket svårt att få tag på innehållsleverantören. Det förekommer också att operatörer hotar att stänga av konsumentens mobilabonnemang om denne inte betalar mobilräkningen i sin helhet, trots att det enligt Marknadsdomstolen inte är tillåtet att stänga av en konsuments abonnemang till följd av en obetald innehållstjänst.

När det gäller användning av Internet via mobiltelefon rör konsumentproblemen främst svårigheter att få kontroll på kostnaderna p.g.a. krångliga prisplaner och höga priser, särskilt vid mobilsurfning utomlands.