Behov av en framtidsinriktad telefoninummerplan - PTS-ER-2010-20

2010-09-29

6 olika förändringsalternativ - det fortsatta arbetet.

Telefonnummer är en grundläggande förutsättning för kommunikation. Telefonnummer är också en begränsad resurs, som regleras i telefoninummerplanen. PTS ansvarar för förvaltning och utveckling av telefoninummerplanen, Telefoninummerplanens struktur med riktnummer har sitt ursprung från tiden runt andra världskriget och kan idag ses som föråldrad, och i vissa fall utgöra ett hinder för utveckling av nya tjänster. PTS har tagit fram sex olika alternativ för hur planen kan förändras för att i olika stor utsträckning möta upp mot den teknik- och samhällsutveckling som sker och det behov av mobilitet och flexibilitet som slutanvändare efterfrågar vid användning av sina kommunikationstjänster. Ett exempel på teknikutveckling är den allt mer utbredda användningen av IP-baserad telefoni, som oftast går att använda med samma telefonnummer från flera geografiska platser. Detta innebär att telefoninummerplanens indelning i riktnummer mer och mer sätts ur spel. Ett annat exempel där nummerplanen och verkligheten inte stämmer överens är den ökande användningen av telefonitjänster där geografiska telefonnummer knyts till mobilabonnemang.

PTS vill naturligtvis värna utvecklingen av nya tjänster och den nytta de ger konsumenterna i form av mobilitet och flexibilitet, och ser därför en förändring av nummerplanen på lång sikt som önskvärd. Att ingripa och hindra operatörer att erbjuda den typen av tjänster eftersom de strider mot telefoninummerplanen ser PTS som en sämre lösning än att förändra nummerplanen.

De mer framträdande problemen som PTS ser med dagens telefoninummerplan kan sammanfattas i följande punkter:

  • Den hindrar tjänster som ger användare större mobilitet och flexibilitet, t.ex.

- får användaren idag inte tillfälligt använda tjänsten i andra delar av landet (nomaditet).

- kan användaren idag inte ta med sitt telefonnummer vid flytt till andra delar av landet (geografisk portabilitet).

- får användaren idag inte använda samma telefonnummer vid byte av abonnemangsform (från fast till mobilt och vice versa).

  • Den har begränsad kapacitet för att använda korta nummer för olika tjänster.
  • De korta nummer som finns tillgängliga idag (i 11- och 90-serien) kan inte nås från utlandet.
  • Det finns viss otydlighet kring vissa telefonnummer, t.ex. kan 075-, 077- och 078-nummer uppfattas som mobilnummer.

PTS har analyserat för- och nackdelar med sex olika alternativ på förändringar av nummerplanen, men förordar i denna förstudie inte något specifikt alternativ. PTS vill genom förstudien konsultera marknaden (så brett som möjligt) för att få dess syn på lämplig utveckling av telefoninummerplanen på lång sikt.

De sex olika alternativen medför i olika hög grad ingripande åtgärder, allt från enklare administrativa åtgärder till borttagande av riktnummerområden och sammanslagning av mobil- och fastnätsnummer. De olika alternativen åtgärdar därmed också i olika hög grad de olika problemen som anges ovan.

Denna förstudie utgör inget beslut från PTS utan är ett första steg i en process. Nästa steg är att efter remissbehandlingen ta fram förslag på en inriktning av telefoninummerplanen på lång sikt. Om förslaget skulle innebära mer ingripande förändringar ser PTS behov av att genomföra en utredning om vilka de ekonomiska konsekvenserna blir för operatörer, andra företag och organisationer av att genomföra de förändringar som föreslås. PTS bedömer sedan bl.a. utifrån utfallet av denna ekonomiska utredning om inriktningen på lång sikt för telefoninummerplanen ska fastställas. Syftet med att fastställa en sådan inriktning i ett beslut (avsiktsbeslut) är för att ge operatörer viktig information om planerade framtida förändringar av nummerplanen. Sådan information gör att operatörerna kan ha med det i planeringen i samband med den normala uppgraderingen (baserad på teknisk och/eller ekonomisk livslängd) av sina kommunikationsnät, så att kostnaden för anpassningar i näten baserade på framtida beslut av PTS kan begränsas.

När eventuella beslut om faktiska förändringar av telefoninummerplanen kan tas är för tidigt att säga, men för att ge en indikation så kan det handla om ca 5-10 år från nu och sedan kan det handla om ytterligare ca 3-5 år att genomföra förändringarna.