Möjlighet att byta - PTS-ER-2010:22

2010-10-21

Möjligheten för konsumenten att kunna göra aktiva och medvetna val genom att byta tjänsteleverantör är en viktig förutsättning för konkurrensen och särskilt betydelsefull på marknaden för elektronisk kommunikation.

Även om det finns möjlighet att välja mellan ett stort antal erbjudanden på marknaden är det inte säkert att valmöjligheten kan utnyttjas om konsumenter inte samtidigt har en förutsättning att byta tjänsteleverantör. Långa bindningstider och uppsägningstider i kombination med sampaketering av tjänster och komplicerade prisvillkor gör det svårare för konsumenter att jämföra fördelarna mellan olika abonnemang och att vid en given tidpunkt byta mellan de tjänsteleverantörer som finns att tillgå.

Det blir allt vanligare att avtal om abonnemang kombineras med bindningstid eller lång uppsägningstid samtidigt som en ökad sampaketering förstärker redan befintliga problem att jämföra tjänster.

I den här rapporten konstateras att:

  • Prisvillkoren för mobiltelefonitjänster är mycket svåra att överskåda, vilket bl.a. speglas i att det finns en stor okunskap hos konsumenter om vad som påverkar den totala kostnaden av ett abonnemang.
  • Uppsägningstider som kräver tre månaders framförhållning tillämpas i nästan alla konsumentavtal på marknaden, vilket står i kontrast med en marknad som präglas av snabb teknisk utveckling med många tillfälliga erbjudanden.
  • En lång bindningstid utgör ett stort hinder för möjligheten att byta tjänsteleverantör och utvecklingen på marknaden riskerar leda till att allt fler konsumenter blir beroende av bindningstid för att byta tjänsteleverantör. En lång bindningstid ökar också konsekvensen av val som konsumenter gör på felaktiga grunder.
  • Tillämpningen av SIM-kortlås som inte upphör att gälla förrän konsumenten betalar sig fri från villkoret utgör ett orimligt hinder för möjligheten att byta.
  • Sampaketering både skapar nya och förstärker befintliga problem att byta tjänsteleverantör.

Den här rapporten visar också att det generellt sett är både dyrare och svårare att lämna en avtalsrelation till förmån för en annan på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation i Sverige än vad det är i våra nordiska grannländer. I Danmark är t.ex. bindningstiden begränsad till maximalt 6 månader och i Finland är uppsägningstiden för telefonitjänster begränsad till två veckor.

Att konsumenter avstår från att göra rationella byten kan på lång sikt få negativa konsekvenser för konkurrensutvecklingen och den långsiktiga konsumentnyttan på marknaden.

PTS föreslår därför att lagen om elektronisk kommunikation ändras så att PTS ges befogenhet att ingripa mot avtalsvillkor som hämmar byten av tjänsteleverantör. PTS föreslår också att effekterna av en begränsad bindningstid utreds närmare av regeringen och att fördelar och nackdelar med sampaketering utreds särskilt av myndigheten.