Svenskarnas användning av telefoni och Internet 2010 - Individundersökning - PTS-ER-2010:25

2010-11-11

Fast telefoni

 • Totalt sett anger 82% att de har fast telefoni i hushållet. 18% anger att de inte har fast telefoni, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Andelen som avstår fast telefoni är betydligt högre bland yngre individer, till exempel är andelen 65% bland de som bor i hushåll där ingen är över 26 år. Nära 8 av 10 (78%) uppger att deras hushåll använder traditionell telefoni som lösning för fast telefoni, 17% använder IP-telefoni.
 • TeliaSonera är, precis som tidigare år, den största operatören på den fasta telefonimarknaden med en marknadsandel på 54%. Därefter följer Tele2 med en andel på 15%. ComHem har en marknadsandel på 8%, Bredbandsbolaget 7% och Glocalnet 5%. Förändringarna jämfört med 2009 är mycket små.
 • Andelen som är sammantaget nöjd med sin fasta telefonioperatör är överlag oförändrad från tidigare år (72%).
 • 4% har gjort ett aktivt byte av operatör för abonnemanget det senaste halvåret. Andelen har minskat jämfört med 2009. Majoriteten av de som bytt operatör gjorde det för mer än 12 månader sedan (38%). Bland de som aktivt bytt operatör uppger 64% att allt blev rätt och att det gick snabbt att få bytet genomfört.
 • Vanligaste skälet till att hushållet har bytt operatör är fortfarande att man vill få lägre kostnader. De som inte bytt operatör uppger att det inte är värt besväret (30%) eller att de använder fast telefoni så pass lite att det inte är någon idé att byta operatör (25%).
 • De flesta (59%) använder den fasta telefonen i hushållet för att ringa både fasta såväl som mobila samtal, det vill säga har ett blandat beteende.
 • 65% av de som har fast telefoni uppger att de inte haft några problem de senaste 6 månaderna när de har använt fast telefoni. Bland de som har haft problem (30%) anger 70% att de har upplevt detta mer sällan.
 • Även årets undersökning visar att ungefär var tredje person (31%) kan tänka sig att avstå från den traditionella fasta telefonen till förmån för IP-/bredbandstelefoni, varav 15 procentenheter redan gjort detta.

Mobil telefoni

 • 97% av befolkningen har mobiltelefon, varav de flesta använder den för privat bruk (96%).
 • Bland de som använder mobiltelefon för privata samtal uppger 28% att de använder förbetalda kontantkort som betalningsform för sitt abonnemang. Denna andel har minskat med 5 procentenheter jämfört med 2009. Majoriteten av de som använder mobiltelefon för privata samtal använder traditionellt mobilabonnemang (68%).
 • Största operatören på den privata mobilmarknaden i Sverige är TeliaSonera med en marknadsandel på 40% följt av Tele2/Comviq (25%) och Telenor (15%). Förändringarna jämfört med förra året är små.
 • Överlag är andelen som är sammantaget nöjd med sin mobiloperatör 72%, vilket är oförändrat jämfört med 2009. Högst andel nöjda kunder bland de större operatörerna har TeliaSonera (76%).
 • Andelen som bytt mobiloperatör det senaste halvåret är 5%, vilket är ett oförändrat resultat jämfört med föregående år.
 • Bland de som har bytt operatör är det huvudsakliga skälet, precis som på den fasta telefonisidan, att få lägre kostnader (41%). Det är oftast via vänner och bekanta man blir uppmärksammad på den operatör man har bytt till (38%).
 • Andelen som upplevde något problem vid bytet av operatör har ökat jämfört med 2009 (från 26% till 43%). Bland de som inte har bytt operatör uppger 24% att han/hon använder mobiltelefonen så pass lite att det inte är någon idé att byta operatör och 20% att de föredrar att ha samma operatör till vilka de ofta ringer till har. 
 • Beteendet bland de som redan använder SMS är oförändrat jämfört med förra året.
 • Nästan hälften (49%) kan tänka sig att avstå den fasta telefonen i hemmet och enbart använda mobiltelefonen. Andelen som redan gjort detta har ökat med 4 procentenheter, från 13% till 17% jämfört med 2009. Det är vanligare bland yngre personer att endast använda mobiltelefonen.
 • Kännedomen om debiteringsintervallet för mobilsamtal har sjunkit jämfört med förra året. 34% uppger i år att de känner till vilket debiteringsintervall de har jämfört med 37% 2009.
 • Nära 4 av 10 (39%) som rest utomlands de senaste 12 månaderna uppger att de fått prisinformation via SMS från operatören.

Internet och tillgång till bredband/mobilt bredband

 • 9 av 10 av personerna i åldern 16-75 år använder Internet. Bland de mellan 16 och 20 år använder 92% Internet i stort sett varje dag.
 • 91% har tillgång till Internet i hemmet, vilket är 2 procentenheter högre jämfört med förra året, och 22 procentenheter högre jämfört med 2009.
 • Även på den privata Internetoperatörsmarknaden är TeliaSonera störst med en marknadsandel på 38%, följt av ComHem (13%) och Bredbandsbolaget (11%).
 • 63% är sammantaget nöjda med sin Internetoperatör. Bland TeliaSoneras kunder är 69% sammantaget nöjda med sin operatör. Bredbandsbolagets andel i detta avseende har gått från 72% 2009 till 62% i årets undersökning. Glocalnet ligger nu på 56% jämfört med 63% 2009.
 • 4% anger att de har bytt Internetoperatör det senaste halvåret, vilket är samma nivå som förra året. Liksom för fast telefoni och mobiltelefoni är det största skälet till att byta Internetoperatör att få ett lägre pris på abonnemanget . I årets undersökning uppger nästan hälften (46%) detta som skäl.
 • Bredband är fortsatt det vanligaste sättet att vara ansluten till Internet (79%). ADSL/VDSL (eller annan DSL-form) är den vanligaste bredbandsanslutningen (38%), en andel som är oförändrad jämfört med förra året.
 • Även i år (2010: 31%) är det en stor andel av respondenterna som inte vet om de kan välja mellan olika operatörer. 2009 låg denna andel på 32%. I årets undersökning är det 34% av de med ADSL/VDSL som anslutningsform och 19% av de med LAN/Fiber som svarar Vet ej på denna fråga.
 • 39% anger att de använder något annat sätt att ansluta till Internet som komplement till den anslutningsform de använder oftast. Det vanligaste komplementet är mobilt bredband (18%) följt av att surfa med mobilen (16%).
 • 15% uppger att de använder mobilt bredband som huvudsaklig anslutningsform, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2009. 29% använder mobilt bredband, antingen som huvudsaklig anslutningsform eller som komplement (förra året var andelen 21%).
 • 7 av 10 respondenter uppger att de oftast eller alltid känner sig säkra när de surfar med hjälp av fast anslutning hemma. 7% känner sig inte säkra när de surfar med hjälp av Surfzoner.
 • Utvärderingen av mobilt bredband bland användarna visar på liknande resultat som förra året. Drygt hälften instämmer i att det mobila bredbandet fungerar bra hemifrån (53%). 16% kan inte svara på om de får den uppkopplingshastighet de betalar för och 17% kan inte svara på om det fungerar bra utanför hemmet. Drygt var tredje upplever begränsningar i överföringshastigheten (34%).
 • 21% av hushållen som har Internetabonnemang som hushållet betalar skulle kunna tänka sig att byta från trådbundet/fast bredband till att endast använda mobilt bredband i hemmet och 11% har redan gjort det bytet. Vanligaste skälet till att inte byta är att hushållet vill ha kvar det fasta bredbandet.
 • Användningen av tjänster i dator och mobiltelefon ökar jämfört med 2009 års undersökning.

TV

 • 9 av 10 har tillgång till TV i hushållets året-runt-bostad. Andelen som har Fri-TV har ökat från 17% till 26% 2010. Av dessa är det 12 procentenheter som enbart har Fri-TV. Bland de privata abonnemangen är det framförallt Boxer (23%)  och ComHem (21%) som levererar TV-sändningarna. Boxer har samma kundbas som 2009, medan ComHem har minskat sin andel med 4 procentenheter jämfört med förra året.
 • 29% uppger att de har tillgång till TV i någon form av andraboende. 59% uppger att de har Fri-TV jämfört med 19% 2006. Därefter är det vanligast att ta emot TV-sändningar från Boxer. 2006 var det 47% som uppgav att de tog emot TV-sändningar från Boxer till sitt andraboende. 2010 hade denna andel minskat till 28%.