Svenskarnas användning av telefoni och internet 2011 - individundersökning - PTS-ER-2011:23

2011-11-15

Rapportens resultat i sammandrag:

Fast telefoni

 • 76% anger att de har fast telefoni i hushållet. 22 % anger att de inte har fast telefoni, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som avstår fast telefoni är betydligt högre bland yngre individer, till exempel är andelen 65 % bland de som bor i hushåll där ingen är över 26 år. 7 av 10 (71 %) uppger att deras hushåll använder traditionell telefoni som lösning för fast telefoni, 22 % använder IP-telefoni.
 • Telia är, precis som tidigare år, den största operatören på den fasta telefonimarknaden med en marknadsandel på 53 %. Därefter följer Tele2 med en andel på 14 %. ComHem har en marknadsandel på 9 %, Bredbandsbolaget 8 % och Glocalnet 4 %. Förändringarna jämfört med tidigare år är mycket små.
 • Andelen som är sammantaget nöjd med sin fasta telefonioperatör är i stort sett oförändrad från tidigare år (71 %).
 • 3 % har gjort ett aktivt byte av operatör för abonnemanget det senaste halvåret. Andelen har minskat jämfört med 2009 och 2010. Majoriteten av de som bytt operatör gjorde det för mer än 12 månader sedan (31 %). Bland de som aktivt bytt operatör uppger 62 % att allt blev rätt och att det gick snabbt att få bytet genomfört.
 • Vanligaste skälet till att hushållet har bytt operatör är fortfarande att man vill få lägre kostnader. De som inte bytt operatör uppger oftast att det inte är värt besväret, att de använder fast telefoni så pass lite att det inte är någon idé att byta operatör eller att det inte finns några särskilda skäl.
 • De flesta (57 %) använder den fasta telefonen i hushållet för att ringa både fasta såväl som mobila samtal, det vill säga har ett blandat beteende.
 • 59 % av de som har fast telefoni uppger att de inte haft några problem de senaste 6 månaderna när de har använt fast telefoni. Bland de som har haft problem (36 %) anger 66 % att de har upplevt detta mer sällan.
 • Även årets undersökning visar att ungefär var tredje person (31 %) kan tänka sig att avstå från den traditionella fasta telefonen till förmån för IP-/bredbandstelefoni, varav 18 procentenheter redan gjort detta.

Mobil telefoni

 • 97 % av befolkningen har mobiltelefon, och nästan alla använder den för privat bruk (96 %). För endast 16 % är det någon utanför hushållet, t.ex. arbetsgivare, som betalar räkningen
 • Största operatören på den privata mobilmarknaden i Sverige är Telia med en marknadsandel på 41 % följt av Tele2/Comviq (24 %) och Telenor (15 %). Förändringarna jämfört med förra året är små.
 • Överlag är andelen som är sammantaget nöjd med sin mobiloperatör 71 %, vilket är på samma nivå som tidigare mätår. Högst andel nöjda kunder bland de större operatörerna har Telia (76 %).
 • Andelen som bytt mobiloperatör det senaste halvåret är 4 %, vilket antyder en minskning jämfört med föregående år (5 %).
 • Bland de som har bytt abonnemang är det vanligaste skälet numera att kunna surfa mer med mobilen (45%). Bland de som har bytt operatör är det huvudsakliga skälet, precis som på den fasta telefonisidan, att få lägre kostnader (33 %). Det är oftast via vänner och bekanta man blir uppmärksammad på den operatör man har bytt till (34 %).
 • Andelen som upplevde något problem vid bytet av operatör var väldigt hög 2010 (43 %), men har nu sjunkit ner till 17 %. Variationen kan i mycket förklaras av låga bastal. Bland de som inte har bytt operatör uppger 56 % att de är nöja med den operatör man har, 16 % att man använder mobil-telefonen så pass lite att det inte är någon idé att byta operatör och 15 % att de föredrar att ha samma operatör till vilka de ofta ringer till har.
 • Mer än hälften (56 %) kan tänka sig att avstå den fasta telefonen i hemmet och enbart använda mobiltelefonen. Andelen som redan gjort detta har ökat med 6 procentenheter sedan 2010 och med 10 procentenheter sedan 2009.
 • Kännedomen om debiteringsintervallet för mobilsamtal har ökat jämfört med förra året. 42 % uppger i år att de känner till vilket debiteringsintervall de har jämfört med 34 % 2010.
 • 12 % av de som rest utomlands de senaste 12 månaderna uppger att de studerat priserna för olika mobiloperatörer innan utlandsvistelsen.
 • 17 % har någon gång använt mobiltelefon för att ringa ut via internet (Skype eller Viber). Detta är vanligast i gruppen 21-30år.

Internet och tillgång till bredband/mobilt bredband

 • 9 av 10 av alla i åldern 16-75 år använder internet. Användandet är mycket högt i alla åldrar upp till 60 år. 91 % har tillgång till internet i hemmet.
 • Även på den privata internetoperatörsmarknaden är Telia störst med en marknadsandel på 37 %, följt av ComHem (12 %) och Bredbandsbolaget (11 %).
 • 65 % är sammantaget nöjda med sin internetoperatör. Bland Telias kunder är 68 % sammantaget nöjda med sin operatör. Bredbandsbolagets andel i detta avseende har gått från 62 % 2010 till 68 % i årets undersökning. Glocalnet ligger nu på 56 % jämfört med 63 % 2009. Nöjdheten med ComHem har ökat mycket kraftigt, från 49 % 2010 till 63 % i år.
 • 4 % anger att de har bytt internetoperatör det senaste halvåret, vilket är samma nivå som förra året. Liksom för fast telefoni och mobiltelefoni är det största skälet till att byta internetoperatör att få ett lägre pris på abonnemanget. I årets undersökning uppger var tredje (33 %) detta som skäl. Det skälet som har ökat kraftigt är ’För att få mobilt bredband’, som har gått från 10 % till 25 %.
 • Bredband är fortsatt det vanligaste sättet att vara ansluten till internet (81 %). ADSL/VDSL (eller annan DSL-form) är den vanligaste bredbandsanslutningen (36 %), en andel som är något lägre jämfört med förra året.
 • Även i år (2011: 24 %) är det en stor andel av respondenterna som inte vet om de kan välja mellan olika operatörer. 2010 låg denna andel på 31 %.
 • 17 % uppger att de använder mobilt bredband som huvudsaklig anslutningsform, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2010. 33 % använder mobilt bredband, antingen som huvud-saklig anslutningsform eller som komplement (förra året var andelen 29 %).
 • 7 av 10 respondenter uppger att de oftast eller alltid känner sig säkra när de surfar med hjälp av fast anslutning hemma. 14 % känner sig inte säkra när de surfar med hjälp av surfzoner.
 • Utvärderingen av mobilt bredband bland användarna visar på liknande resultat som förra året. Drygt hälften instämmer i att det mobila bredbandet fungerar bra hemifrån (54 %). 23 % kan inte svara på om de får den uppkopplingshastighet de betalar för och 22 % kan inte svara på om det fungerar bra utanför hemmet. Drygt var tredje upplever begränsningar i överföringshastigheten (34 %).
 • 29 % av hushållen som har internetabonnemang som hushållet betalar skulle kunna tänka sig att byta från trådbundet/fast bredband till att endast använda mobilt bredband i hemmet och 13 % har redan gjort det bytet. Vanligaste skälet till att inte byta är att hushållet vill ha kvar det fasta bredbandet.
 • Användningen av tjänster i dator och mobiltelefon ökar jämfört med tidigare års undersökningar.