Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband - PTS-ER-2012:26

2012-12-14

Rapporten sträcker sig fram till och med första kvartalet 2012.

Priserna för mobila samtalstjänster går ner. För en genomsnittsanvändare minskade priset för det billigaste erbjudandet på mobila samtalstjänster med 15 procent mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2012. På sju år har motsvarande pris minskat med 65 procent. Jämfört med de övriga länderna i Norden har Sverige högre priser för medelanvändare (100 samtal och 140 sms per månad), men lägre priser för användare som ringer och sms:ar mycket (900 samtal och 350 sms per månad).

Priserna på de billigaste rikstäckande erbjudandena om fast bredband med överföringskapaciteterna minst 2 Mbit/s och minst 8 Mbit/s har varit i princip oförändrade mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2012. På sju år har dock dessa minskat med 38 respektive 11 procent. Det billigaste rikstäckande abonnemanget på 100 Mbit/s ökade med 26 procent mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2012. Många mindre aktörer erbjuder dock bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s mer eller mindre lokalt. En granskning av dessa lokala erbjudanden visar att bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s erbjuds till priser under riksgenomsnittet i områden med stadsnät där flera tjänsteleverantörer tillåts att tävla om slutkunderna (så kallade öppna stadsnät). I områden med stadsnät där endast en tjänsteleverantör erbjuder bredbandsabonnemang om 100 Mbit/s (så kallade stängda stadsnät) är priserna däremot ofta i nivå med riksgenomsnittet. Det kan därmed konstateras att i områden där det finns öppna stadsnät är priset på bredbandsabonnemang via fiber ofta billigare för slutkunden än i områden som saknar öppna stadsnät. PTS bedömning är att priserna på bredbandsabonnemang via fiber i öppna stadsnät ofta ligger 20-30 procent lägre än motsvarande rikstäckande erbjudanden.

Jämfört med de övriga länderna i Norden har Sverige högre priser för fasta bredbandsabonnemang med låg hastighet (minst 2,5 Mbit/s), men lägre priser för snabba bredbandsabonnemang (minst 45 Mbit/s).

Priset på mobilt bredband som fristående tjänst (dvs. till datorer via USB-modem eller liknande) sjönk med 47 procent mellan första kvartalet 2011 och första kvartalet 2012 och med 58 procent jämfört med första kvartalet 2009. Prissänkningar under vissa kvartal har dock varvats med temporära prisökningar under andra. En anledning till detta kan vara att operatörerna fortfarande laborerar med prissättningen för mobilt bredband som fristående tjänst för att hitta en långsiktigt hållbar prismodell. Hittills har detta dock oftast skett genom att justera andra parametrar än priset per månad, såsom hastighets- och kapacitetstak.

Utöver den generella prisutvecklingen har PTS även observerat ett antal fenomen när det gäller utbudet av elektroniska kommunikationstjänster som gör det svårt för konsumenterna att göra informerade val. För det första finns

stora skillnader mellan de överföringshastigheter som marknadsförs och de överföringshastigheter som levereras. PTS anser att operatörerna bör ange hastigheterna på ett sätt som bättre speglar vad konsumenten kan vänta sig istället för den så kallade "upp till"-hastigheten, oavsett accessform.

För det andra kan PTS konstatera att konsumenterna upplever att så kallade dolda kostnader (kostnader som är svåra att förutse) gör det svårt att göra jämförelser mellan olika erbjudanden för mobila samtalstjänster och operatörer inför ett avtalstecknande. Exempelvis har tidigare praxis att debitera för varje eller var tioende sekund nästan helt ersatts med minutdebitering och i princip alla erbjudanden har idag uppsägningstid. Öppningsavgifterna har förvisso stabiliserats de senaste åren, men jämfört med 2005 har de ökat med i genomsnitt 40 procent.

Ett stort och varierat utbud är i grunden positivt för konsumentnyttan, men dolda kostnader i kombination med att prisvillkoren för mobiltelefonitjänster är mycket svåra att överskåda gör att det råder en stor okunskap hos konsumenter om vad som påverkar den totala kostnaden av ett abonnemang. Det minskar i sin tur förmågan för konsumenter att agera rationellt när de väljer abonnemang vilket på lång sikt kan få negativa konsekvenser för konkurrensutvecklingen och den långsiktiga konsumentnyttan på marknaden.

PTS kan notera att i Danmark är t.ex. bindningstiden begränsad till maximalt sex månader och i Finland är uppsägningstiden för telefonitjänster begränsad till två veckor. Båda dessa länder har billigare priser på mobil telefoni än Sverige för en medelanvändare.

PTS har under 2012 arbetat med föreskrifter och allmänna råd om innehåll i operatörernas konsumentavtal och om hur priser och villkor ska hållas allmänt tillgängliga. Regleringen syftar till att förbättra konsumenternas möjlighet att göra informerade val. PTS arbetar för att föreskrifterna ska kunna träda i kraft under 2013.