Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation

2012-11-16

Sammanfattning

Många samhällsfunktioner är beroende av att kunna utbyta information, mellan individer, organisationer och tekniska system. Sektorn elektronisk kommunikation bidrar till samhällsviktig verksamhet inom en rad områden, från hanteringen av finansiella tjänster till informationsförmedling som stöd för nationell, regional och lokal krisledning.

I risk- och sårbarhetsanalysen för sektorn elektronisk kommunikation genom-förs risk- och förmågebedömningar ur ett samhällsperspektiv. Här relateras förekomsten av avbrott inom sektorn till den utsträckning som dessa avbrott kan innebära en stor risk eller fara för befolkningens liv och hälsa, störningar i samhällets funktionalitet eller negativ påverkan på samhällets grundläggande värden. Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller också förmågebedömningar i enlighet med myndigheten för samhällskydd och beredskaps riktlinjer.

Av de riskbedömningar som redovisas följer att programvarufel kan anses vara en betydande risk då sådana programvarufel kan leda till nationell påverkan. I de fall där en eller flera enskilda samhällsviktiga verksamheter är kritiskt beroende av den eller de tjänster som bortfaller kan mer allvarliga samhälleliga konsekvenser uppstå. Andra exempel på hot som PTS ser som allvarliga är elavbrott, stormar och andra väderfenomen som leder till omfattande elavbrott och tillhörande problem i återställningsarbete. Hårdvarufel och överbelast-ningar av tekniska system är andra exempel på hot som bedöms kunna få samhällelig påverkan.

Risk- och sårbarhetsanalysen visar också att vissa operatörers verksamhet kan förväntas uppfylla högt ställda krav på krishanteringsförmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar. Andra operatörer kan förväntas uppvisa en mindre väl utvecklad krishanteringsförmåga och förmåga att motstå allvarliga störningar. På samma sätt bedöms att sektorns större aktörer kan upprätthålla drift och övervakning av elektroniska kommunikationsnät och –tjänster över hela landet trots att en störning i dricksvattenförsörjningen drabbar Stockholmsområdet.

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen har PTS identifierat områden där åtgärder är önskvärda för att utveckla sektorns och samhällets förmåga att motstå och hantera olika typer av hot. PTS ser behov av åtgärder vad avser framförallt samverkan och informationsspridning inom sektorn och mellan sektorn elektronisk kommunikation och andra sektorer. Sådana åtgärder kan förväntas minska de negativa konsekvenserna av flera olika hot. PTS ser även behov av bl.a. åtgärder som kan minska logiska hot och åtgärder som syftar till att minska samhällets sårbarhet för störningar och avbrott inom sektorn elektronisk kommunikation.